I etap oceny tj. ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakończył się 26 kwietnia br.

26 kwietnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 38 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszło 35 projektów i następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS pozytywnie ocenionych projektów wynosi 33 664 276,23 PLN. Alokacja EFS w ramach konkursu wynosi 27 412 466,00 PLN.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.