Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-04-24

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 17 kwietnia 2019r. III nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej.

W terminie od 17.04.2019 r. do 24.04.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 937).


[17.06.2019 r.]

3 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 886/2019, zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach III naboru wniosków do Poddziałania 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowany zostanie projekt ujęty w poniższej tabeli:


[08.05.2019 r.]

8 maja 2019 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  Jeden wniosek, który został złożony w odpowiedzi na nabór pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu, tj. oceny merytorycznej.


[26.04.2019 r.]

Zestawienie wniosków złożonych w ramach III naboru dla poddziałania 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Procedura pozakonkursowa jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej oraz
  • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 17.04-24.04.2019 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IP, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Procedury.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego /  Departament Edukacji i Rynku Pracy.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja indywidualnych planów rozwoju (programów pomocy stypendialnej) szczególnie uzdolnionych uczniów, wychowanków lub słuchaczy szkół i placówek oświatowych potrzebujących wsparcia finansowego w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe  (w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020, wynosi 1 900 000,00 zł, w tym:

  • 1 700 000,00 zł pochodzące z EFS oraz
  • 200 000,00 zł pochodzące z Budżetu Państwa.

Decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie podjęta z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

  1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn.: Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
  3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030  w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi na zastosowanie takiego trybu jego wyboru nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c

45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2019-04-17