16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził  Listę ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.