5 kwietnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/18 w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.