Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjno – eksperckie w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Biura Aglomeracji Opolskiej w Opolu przy Placu Wolności 6 (wejście do budynku od strony parkingu) 10 kwietnia 2019 r. o godz. 09.30.

Planowany czas konsultacji: 6 godzin dydaktycznych plus przerwa kawowa (15 minut).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu wysyłając załączony formularz zgłoszeniowy do dnia 5 kwietnia br. do godz.15.30 na adres e-mailowy: doiwp@ao.opole.pl . Pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.

Prosimy również o przesłanie w wyżej wymienionym terminie na podany adres elektroniczny ewentualnych zapytań lub problemów, które powinny być przedmiotem konsultacji eksperckich.

Spotkanie adresowane jest do potencjalnych wnioskodawców projektów w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zakres merytoryczny konsultacji obejmie m.in. następujące zagadnienia.:

  1. Wprowadzenie do tematu głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w rozumieniu RPO WO 2014-2020, w tym wykorzystanie OZE oraz audytów energetycznych.
  2. Omówienie kryteriów merytorycznych dot. poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
  3. Indywidualne spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
  4. Analiza indywidualnych problemów, zagadnień związanych z poddziałaniem 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
  5. Odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektów dotyczących efektywności energetycznej.
  6. Doradztwo w zakresie założeń metodologicznych dot. dokumentacji dla projektów
    w ramach ww. poddziałania np. audytu energetycznego, wniosku o dofinasowanie, studium wykonalności.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77/ 446 14 04  bądź adresem mailowym: doiwp@ao.opole.pl