Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.