Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe przeprowadzenie konkursów zaplanowanych w I kwartale 2019 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 1 z dnia 27 listopada 2018 r. w ramach:

– poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych,

– działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,

– działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych,

– działania 8.2 Włączenie społeczne.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.