13 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020.

Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz skład komisji oceny projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.