Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.