Zakończony data zakończenia naboru wniosków
30.10.2018
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dnia 29 października 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 6313/2018 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Projekt pozytywnie oceniony w trakcie oceny merytorycznej został wybrany do dofinansowania. W załączeniu Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru
30.10.2018
Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny merytorycznej
23 października 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną. Projekt złożony w ramach procedury pozakonkursowej w Działaniu 1.1. Innowacje  w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 został pozytywnie oceniony. W załączeniu Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej

12.10.2018
Ujawnienie okoliczności budzących wątpliwości co do bezstronności ekspertów, uczestniczących w wyborze projektów
12 października 2018 rozpoczęliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 - Podrozdział 7.2, Instytucja Organizująca Konkurs ujawnia okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności ekspertów, uczestniczących w wyborze projektów, gdy ze względu na wysoki stopień skomplikowania projektów i wąski zakres przedmiotowy projektów krąg wnioskodawców i uczestniczących w wyborze ich projektów ekspertów jest bardzo ograniczony, a jednocześnie udział ekspertów w wyborze tych projektów do dofinansowania jest konieczny. W związku z powyższym, informujemy, że eksperci dokonujący oceny wniosku: - Iwona Mstowska - Piotr Wierzbicki - Krzysztof Badora W ustalonym przez IOK okresie pozostawali w stosunku pracy lub zawarli umowę zlecenia lub umowę o dzieło z wnioskodawcą lub podmiotem składającym wniosek, lub beneficjentem.
11.10.2018
Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej
11 października 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosku. Jeden prawidłowo złożony projekt spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej W ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektów dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020, w terminie 26 września 2018 r., zgodnie z wystosowanym wezwaniem Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020, wpłynął w trybie pozakonkursowym jeden projekt Województwa Opolskiego. W załączeniu Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: