Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.