I etap oceny tj. ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakończył się 17 sierpnia br.

17 sierpnia 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszły wszystkie projekty i następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS pozytywnie ocenionych projektów wynosi 5 843 909,99 PLN, w tym w ramach:

– profilaktyki raka szyjki macicy1 764 466,30 PLN – 1 wniosek,

– profilaktyki raka jelita grubego4 079 443,69 PLN – 2 wnioski.

Alokacja EFS w ramach konkursu wynosi 8 459 262,00 PLN, w tym w ramach:

– profilaktyki raka szyjki macicy3 773 175,00 PLN,

– profilaktyki raka jelita grubego4 686 087,00 PLN.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.