Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-07-06

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020


WYNIKI NABORU

[07.03.2019 r.]

04 marca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór V (29.06- 06.07.2018 r.).

W wyniku przeprowadzonej oceny, spośród 3 projektów złożonych w ramach konkursu, do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty, w tym:

1 projekt w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, którego wartość dofinansowania wynosi 1 468 900,00 PLN, w tym:

- 1 313 950,00 PLN środki EFS,

- 154 950,00 PLN środki BP.

2 projekty w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, których łączna wartość dofinansowania wynosi  4 565 583,08 PLN, w tym:

- 4 084 995,39 PLN środki EFS,

- 480 587,69 PLN środki BP.

Alokacja określona w regulaminie konkursu wynosiła:

w ramach profilaktyki raka szyjki macicy 4 217 078,00 PLN, w tym:

- 3 773 175,00 PLN środki EFS,

- 443 903,00 PLN środki BP.

w ramach profilaktyki raka jelita grubego 5 237 391,00 PLN, w tym:

- 4 686 087,00 PLN środki EFS,

- 551 304,00 PLN środki BP.

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów

[06.03.2019 r.]

28 lutego 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

Spośród 3 projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji wszystkie zostały pozytywnie ocenione pod kątem spełnienia kryterium negocjacyjnego, w tym:

1 projekt w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, którego wartość dofinansowania wynosi 1 468 900,00 PLN, w tym:

- 1 313 950,00 PLN środki EFS,

- 154 950,00 PLN środki BP.

2 projekty w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, których łączna wartość dofinansowania wynosi 4 565 583,08 PLN, w tym:

- 4 084 995,39 PLN środki EFS,

- 480 587,69 PLN środki BP.

Alokacja określona w regulaminie konkursu wynosiła:

w ramach profilaktyki raka szyjki macicy 4 217 078,00 PLN, w tym:

- 3 773 175,00 PLN środki EFS,

- 443 903,00 PLN środki BP.

w ramach profilaktyki raka jelita grubego 5 237 391,00 PLN, w tym:

-4 686 087,00 PLN środki EFS,

- 551 304,00 PLN środki BP.

Lista zawierająca informacje o projektach pozytywnie ocenionych na etapie negocjacji w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i raka jelita grubego

[06.03.2019 r.]

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego.

Zmianie ulega wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdujący się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.  

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego, nabór V

[20.02.2019 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 18 lutego 2019 roku Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów.

Termin zakończenia negocjacji projektów przedłużono do  1 marca 2019 r.

[30.01.2019 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 28 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów.

Termin zakończenia negocjacji projektów przedłużono do 15 lutego 2019 r.

[22.11.2018 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 19 listopada  2018 roku Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów.

Termin zakończenia negocjacji projektów przedłużono do 31 stycznia 2019 r.

[19.10.2018 r.]

11 października 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego. Oceniono 3 projekty. Wszystkie przekazano do kolejnego etapu konkursu, tj. negocjacji.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS tych projektów wynosi 5 843 909,99 PLN, w tym w ramach:

- profilaktyki raka szyjki macicy1 764 466,30 PLN - 1 wniosek,

- profilaktyki raka jelita grubego4 079 443,69 PLN - 2 wnioski.

Alokacja EFS w ramach konkursu wynosi 8 459 262,00 PLN, w tym w ramach:

- profilaktyki raka szyjki macicy3 773 175,00 PLN,

- profilaktyki raka jelita grubego4 686 087,00 PLN.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego

[23.08.2018r.]

17 sierpnia 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszły wszystkie projekty i następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS pozytywnie ocenionych projektów wynosi 5 843 909,99 PLN, w tym w ramach:

- profilaktyki raka szyjki macicy - 1 764 466,30 PLN - 1 wniosek,

- profilaktyki raka jelita grubego - 4 079 443,69 PLN - 2 wnioski.

Alokacja EFS w ramach konkursu wynosi 8 459 262,00 PLN, w tym w ramach:

- profilaktyki raka szyjki macicy - 3 773 175,00 PLN,

- profilaktyki raka jelita grubego - 4 686 087,00 PLN.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


W dniach 29 czerwca – 06 lipca 2018 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu 5 843 909,99 PLN (alokacja EFS w ramach konkursu – 8 459 262,00 PLN), w tym w ramach:

- profilaktyki raka szyjki macicy - 1 764 466,30 PLN (alokacja EFS - 3 773 175,00 PLN) – 1 wniosek,

- profilaktyki raka jelita grubego - 4 079 443,69 PLN (alokacja EFS - 4 686 087,00 PLN) – 2 wnioski.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, 1 piętro, pokój nr 115) 45-075 Opole,

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

-  elektronicznej  oraz

- papierowej

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 29.06-06.07.2018 r.

 

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne),

- organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,

- pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, w zakresie:

 1. Profilaktyka raka szyjki macicy[1], w tym:

a) usługi zdrowotne - test na występowanie wirusa HPV[2],

b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań.

Uwaga! Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in. :

- zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz

- opieka nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

 2. Profilaktyka raka jelita grubego[3], w tym:

a) usługi zdrowotne - badanie kolonoskopowe,

b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań

Uwaga! Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in. :

- zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz

- opieka nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

UWAGA!

W RAMACH JEDNEGO WNIOSKU PROJEKTOWEGO NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE OBA ZAKRESY WSPARCIA:

- PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY,

- PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO.

REALIZACJA OBU ZAKRESÓW WSPARCIA JEST MOŻLIWA POPRZEZ ZŁOŻENIE DWÓCH ODRĘBNYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEDEN BENEFICJENT (NIEZALEŻNIE CZY JEST WNIOSKODAWCĄ, CZY PARTNEREM) MOŻE ZŁOŻYĆ MAKSYMALNIE DWA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, JEDEN W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY, A DRUGI W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO.

 

Uszczegółowienie działań możliwych do realizacji w ramach:

- PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY ZNAJDUJE SIĘ W REGIONALNYM PROGRAMIE ZDROWOTNYM PN. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA WIRUSA HUMAN PAPILLOMA – VIRUS (HPV) W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM,

- PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO ZNAJDUJE SIĘ W PROGRAMIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO, W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH W SYSTEMIE OPORTUNISTYCZNYM NA LATA 2016 - 2018.

[1]Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

[2] Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym.

[3] Jako wsparcie uzupełniające może wystąpić opieka osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej  w zakresie:

a) profilaktyki raka szyjki macicy wynosi:

- 4 217 078,00 PLN, w tym:

- 3 773 175,00 PLN środki EFS,

- 443 903,00 PLN środki Budżetu Państwa

b)profilaktyki raka jelita grubego wynosi:

- 5 237 391,00 PLN, w tym:

- 4 686 087,00 PLN środki EFS,

- 551 304,00 PLN środki Budżetu Państwa

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w zakresie usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego, VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, Nabór V.

 

Załączniki:

1. Procedura konkursu (EFS).

2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

5a. Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy RPO WO 2014-2020.

5b. Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego RPO WO 2014-2020.

6.Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

- umowa zwykła [wersja archiwalna]

- umowa zwykła [wersja aktualna]

umowa ryczałt

decyzja zwykła

- decyzja ryczałt

umowa zwykła/stawki [archiwalna]

- umowa zwykła/stawki [aktualna]

umowa ryczałt/stawki

7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego.

8. Regionalny Program Zdrowotny pn. Program polityki zdrowotnej w kierunku wczesnego wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV) w województwie opolskim.

9. Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 - 2018.

10. Wykaz terenów z województwa opolskiego o szczególnie niskiej zgłaszalności na badania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, wskazanych jako „białe plamy” przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.

11. Wykaz terenów z województwa opolskiego o szczególnie niskiej zgłaszalności na badania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, wskazanych jako „białe plamy” przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.

12. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

13.Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

  1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 26.
  2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 12 lipca 2016 r.
  3. Uchwała nr 5/2018/XVI Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych na usługi zdrowotne, obowiązujące w ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 8.
  2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z 19 lipca 2017 r.
  3. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, z 1 stycznia 2018 r.
  4. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, z 5 kwietnia 2018 r.
  5. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z 18 maja 2017 r.
  6. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z grudnia 2017 r.
  7. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z 03 marca 2018 r.
 

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie:Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 93 817

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, parter, pokój nr 7, 8), 45-075 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2018-05-25