16 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 5792/2018 podjął decyzję o rozstrzygnięciu konkursu nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.