4 lipca 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów o numerach:

RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/18,

RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/18,

RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/18,

złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1. Infrastruktura drogowa RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.