Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-07-20

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 11 czerwca 2018 r.  IV nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

W terminie od 12.07.2018 r. do 20.07.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 17 472 lub 474 , 77 44 16 827).


[29.11.2018 r.]

27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3/2018, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach IV naboru do Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach IV naboru do Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


WYNIKI NABORU

[16.11.2018 r.]

16 listopada 2018 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:


[04.10.2018 r.]

04 października 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały przekazane do następnego III etapu konkursu tj. negocjacji.


WYNIKI NABORU

[10.08.2018 r.]

10 sierpnia 2018 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dwa wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


[13.06.2018 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 11.06.2018 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 28.06.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 22.06.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: a.kislak@wup.opole.pl, i.krupa@wup.opole.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

a.kislak@wup.opole.pl, i.krupa@wup.opole.pl.


[27.06.2018 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do komunikatu z dnia 13.06.2018 r. dotyczącego spotkania informacyjnego dla potencjalnych Wnioskodawców w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Instytucja Pośrednicząca informuje, iż z przyczyn organizacyjnych termin spotkania uległ zmianie. Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.[24.07.2018 r.]

W dniach 12 lipca – 20 lipca 2018 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny tj. do oceny formalnej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020) w terminie 12.07-20.07.2018 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas naboru/oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru oceny/złożenia korekty o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/złożenia korekty zostanie ogłoszony w komunikacje zamieszczonym na:

i/lub Wnioskodawca zostanie o tym fakcie indywidualnie poinformowany.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

1) Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów[1]:

a) wsparcie szkoleniowe i doradztwo służące:

i. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp.[2],

ii. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

b) bezzwrotne wsparcie finansowe na:

i. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,

ii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej;

iii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne;

c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego[3] obejmujące wsparcie finansowe oraz/lub działania, o których mowa w lit. a) ppkt. i, świadczonymi w formie zindywidualizowanych usług.

2) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego) lub

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt 1 b) i c)).

3) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a) uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego) lub

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt 1 b) i c)).

4) Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES (Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych), w tym w zakresie:

a) usług animacji lokalnej i usług rozwoju ekonomii społecznej, uwzględniających m.in. tworzenie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz utrzymanie miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej (bez możliwości przyznawania im dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej),

b) usług rozwoju ekonomii społecznej,

c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

5) Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa, dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych.

UWAGA: przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca zobligowany jest do wzięcia pod uwagę dokumentu opracowanego przez ROPS pn. Analiza regionalna dotycząca potrzeb i problemów włączenia społecznego – Działanie 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu konkursu) w szczególności w zakresie rekomendacji dla Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.


[1] Wsparcie finansowe może być udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom społecznym.

[2] Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

[3] Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%, a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej – 100% (w tym udział budżetu państwa na poziomie 15%, a środków UE 85%)

Uwaga: wsparcie pomostowe o charakterze zindywidualizowanych usług szkoleniowo-doradczych nie jest zaliczane do środków na tworzenie miejsc pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi łącznie:

8 500 000,00 PLN, w tym:

dla obszaru północnego: 4 641 000,00 PLN,

dla obszaru południowego: 3 859 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych. Zakres EFS. Wersja 27
 2. Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarow i usług
 3. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja 8
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (...) z dnia 05 kwietnia 2018
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych z dnia 18 maja 2017
 7. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
 9. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn.: Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK – WUP, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c

45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2018-06-11