14 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 5450/2018 podjął decyzję o rozstrzygnięciu konkursu nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie).

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.