14 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naborów nr: RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/18, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/18 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/18

Złożone wnioski zostały przekazane do kolejnego etapu procedury pozakonkursowej, tj. do oceny merytorycznej.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów