III etap konkursu tj. ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych zakończył się 30 kwietnia br.

Ocenionych zostało 15 projektów, z których 13 przekazano do IV etapu konkursu, tj. negocjacji. Natomiast 2 projekty zostały negatywnie ocenione ze względu na niespełnienie kryteriów wyboru projektów oraz nieosiągnięcie minimum punktowego. Dofinansowanie projektów przekazanych do etapu negocjacji wynosi 15 781 758,72 PLN  z czego:

– 14 195 232,85 PLN stanowi dofinansowanie ze środków EFS,

– 1 586 525,87 PLN stanowi dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja w ramach konkursu wynosi: 23 143 021,30 PLN, w tym:

– 20 816 474,33 PLN pochodzi ze środków EFS,

– 2 326 546,97 PLN pochodzi ze środków Budżetu Państwa.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.