Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-01-24

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych, Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020.

WYNIKI NABORU/KOMUNIKATY

[08.02.2019 r.]

4 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 319/2019, zatwierdził zmiany w liście ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach IX naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych w związku z wyborem do dofinansowania projektu skierowanego do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Ostateczną listę ocenionych projektów w ramach w/w działania przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych, nabór IX (17 – 24.01.2018 r.). 

Poniżej prezentujemy uaktualnioną informację o składzie komisji oceny projektów dokonującej wyboru projektów w ramach konkursu.

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów.

[08.02.2019 r.]

31 stycznia 2019 r. zakończono etap negocjacji projektu skierowanego do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji projekt został oceniony pozytywnie pod kątem spełnienia kryterium negocjacyjnego i tym został skierowany do kolejnego etapu konkursu, tj. rozstrzygnięcia.

Dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu wynosiło 6 640 700,08 PLN, w tym:

- 5 973 116,48 PLN to środki EFS,

- 667 583,60 PLN to środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projekcie pozytywnie ocenionym na etapie negocjacji w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych  

 

[20.12.2018 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia procedury negocjacji dotyczącej projektu skierowanego do ponownej do oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

Termin zakończenia etapu negocjacji projektu przedłużono do 31 stycznia 2019 r.

[19.06.2018 r.]

18 czerwca  2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór IX (17-24.01.2018 r.). W wyniku przeprowadzonej oceny, spośród 15 projektów złożonych w ramach konkursu, do dofinansowania zostało  wybranych 13 o łącznej wartości dofinansowania 15 645 706,20 PLN, w tym:

- 14 072 857,48 PLN stanowi środki pochodzące z EFS

- 1 572 848,72 PLN stanowi środki pochodzące z Budżetu Państwa.

Wybrane do dofinansowania projekty mieszczą się w ramach dostępnej dla konkursu alokacji wynoszącej  23 143 021,30 PLN, w tym:

- 20 816 474,33 PLN stanowi środki pochodzące z EFS,

- 2 326 546,97 PLN stanowi środki pochodzące z Budżetu Państwa.

Listę projektów wybranych do dofinansowania przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór IX (17-24.01.2018 r.).

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór IX (17-24.01.2018 r.).

 

[19.06.2018 r.]

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu 18 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór IX. W związku z powyższym, zmianie ulega wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla projektów ryczałtowych, znajdujące się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu,  pn. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla projektów ryczałtowych.

Wykaz zmian do Uchwały nr 5674/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4789/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór IX wraz z ogłoszeniem o konkursie, zmienionej uchwałą nr 5413/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.

[19.06.2018 r.]

14 czerwca 2018 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie  usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór IX (17-24.01.2018 r.).

Do procedury negocjacyjnej zostało skierowanych 13 projektów z których wszystkie pozytywnie przeszły etap negocjacji. Dofinansowanie ww. projektów wynosi 15 645 706,20 PLN z czego:

- 14 072 857,48 PLN stanowi dofinansowanie ze środków EFS,

- 1 572 848,72 PLN stanowi dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.

Projekty ocenione pozytywnie pod kątem spełnienia kryterium negocjacyjnego przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór IX (17-24.01.2018 r.).

[08.05.2018 r.]

30 kwietnia 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dokonaliśmy oceny merytorycznej 15 projektów z których 13 zostało przekazanych do IV etapu konkursu, tj. negocjacji natomiast 2 projekty zostały negatywnie ocenione ze względu na niespełnienie kryteriów wyboru projektów oraz nieosiągnięcie minimum punktowego. Dofinansowanie projektów przekazanych do etapu negocjacji wynosi 15 781 758,72 PLN z czego:

- 14 195 232,85 PLN stanowi dofinansowanie ze środków EFS

- 1 586 525,87 PLN stanowi dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja w ramach konkursu wynosi: 23 143 021,30 PLN, w tym:

- 20 816 474,33 PLN pochodzi ze środków EFS,

- 2 326 546,97 PLN pochodzi ze środków Budżetu Państwa.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu tj. negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8 .1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[02.05.2018 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych, Osi VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, z dnia 15.12.2017 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania. Zmiana obejmuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów z kwoty:

13 341 176,00 PLN, w tym:

- 12 000 000,00 PLN środki EFS,

- 1 341 176,00 PLN środki Budżetu Państwa.

na kwotę:

23 143 021,30 PLN, w tym:

- 20 816 474,33 PLN środki EFS,

- 2 326 546,97 PLN środki Budżetu Państwa.

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów wynika z faktu, iż łączna wartość wniosków o dofinansowanie projektu poddanych ocenie merytorycznej przekracza wartość alokacji. Biorąc pod uwagę, iż działania w zakresie usług społecznych, dotyczące wsparcia dla osób niesamodzielnych są istotne dla regionu, zasadne jest zwiększenie alokacji, w celu umożliwienia ewentualnego wyboru wszystkich projektów pozytywnie ocenionych.

Data obowiązywania od  30.04.2018 r.

[12.03.2018 r.]

7 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 15 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszły wszystkie projekty i następnie zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej. Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów to 23 143 021,30 PLN w tym dofinansowanie EFS: 20 816 474,33 PLN natomiast dofinansowanie BP: 2 326 546,97 PLN. Alokacja w konkursie wynosi 13 341 176,00 PLN, w tym EFS: 12 000 000,00 PLN i BP: 1 341 176,00 PLN.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[8.02.2018 r.]

W dniach 17 – 24 stycznia 2018 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu stanowi 20 816 474,33 PLN (alokacja w ramach konkursu - 12 000 000,00 PLN).

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej

- papierowej

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 17-24.01.2018 r.

 Natomiast wersję papierową wniosku, należy składać w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe,

- podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi[2]

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[3].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi opieki nad osobami niesamodzielnymi i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w opieki nad osobami niesamodzielnymi.

[3] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, takie jak:

1) Rozwój usług opiekuńczych[1] nad osobami niesamodzielnymi obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:

a) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych,

b) usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),

c) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30,

d) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30,

e) usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami/rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami,

f) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze[2],

g) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej[3].

2) Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym/chronionym, w tym[4]:

- usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie,

- usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.

3) Rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w społeczności lokalnej, w tym[5]:

a) działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną,

b) działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.

4) Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:

a) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń,

b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,

c) tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

d) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego[6].

[1] Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, zarówno w formie opieki dziennej, jak i całodobowej, a także  w ramach opieki środowiskowej.

[2] Działania realizowane wyłącznie jako element wsparcia, pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług opiekuńczych.

[3] Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych.

[4] Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych /chronionych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych/chronionych. Liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 12.

[5] Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych.

[6] Ze względu na przyjętą przez IZRPO WO linię demarkacyjną, aktywizacja społeczno-zawodowa opiekunów faktycznych jest możliwa do realizacji w ramach działania 8.2.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 wynosi:

- 23 143 021,30 PLN, w tym:

- 20 816 474,33 PLN środki EFS,

- 2 326 546,97 PLN środki Budżetu Państwa

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór IX. [WERSJA AKTUALNA]

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór IX. [WERSJA ARCHIWALNA]

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

- UMOWA AKTUALNA

- Umowa - WERSJA ARCHIWALNA

- UMOWA RYCZAŁT AKTUALNA

- Umowa ryczałt - WERSJA ARCHIWALNA

Decyzja

- Decyzja ryczałt

7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych.

8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

Analiza sytuacji regionalnej w zakresie rozwoju usług publicznych (opiekuńczych i aktywizacyjno-wspierających) skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych.

10. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

11. Sposób pomiaru wskaźnika rezultatu bezpośredniego liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (PI 9iv).

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 22.
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 12 lipca 2016 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 6.
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z 19 lipca 2017 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, z 08 maja 2015 r.
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z 18 maja 2017 r.
 7. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z 3 marca 2015 r.
 8. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z 28 maja 2015 r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 3. Listy sprawdzające do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212, 77 54 16 255

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2017-12-15