Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w II kwartale 2018 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 3 z dnia 26 lutego 2018 r. w ramach działań/poddziałania:

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

10.3 E-usługi publiczne.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.