Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-06-08

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020

WYNIKI NABORU/KOMUNIKATY

[08.02.2019 r.]

04 lutego  2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór IV (28.05- 08.06.2018 r.). W wyniku przeprowadzonej oceny, spośród 2 projektów złożonych w ramach konkursu, do dofinansowania został wybrany 1 projekt o wartości dofinansowania 440 800,00 PLN, w tym:

- 394 400,00 PLN to środki EFS,

- 46 400,00 PLN to środki Budżetu Państwa.

Wybrany do dofinansowania projekt mieści się w ramach dostępnej dla konkursu alokacji wynoszącej  4 463 165,00 PLN w tym:

- 3 993 358,00 PLN to środki z EFS,

- 469 807,00 PLN to środki z Budżetu Państwa.

Listę zawierającą informacje o  wybranym do dofinansowania projekcie przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projekcie, który spełnił kryteria wyboru oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów

[08.02.2019 r.]

Na posiedzeniu 04 lutego  2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy.

W związku z powyższym, zmianie ulega wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdujący się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.  

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy, nabór IV

[08.02.2019 r.]

31 stycznia 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

Spośród 2 projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji:

- 1 został oceniony pozytywnie, tj. spełnił kryterium negocjacyjne i został przekazany do kolejnego etapu konkursu,

- 1 został oceniony negatywnie, tj. nie spełnił kryterium negocjacyjnego.

Dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu wynosiło 440 800,00 PLN, w tym:

- 394 400,00 PLN to środki EFS,

- 46 400,00 PLN to środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projekcie pozytywnie ocenionym na etapie negocjacji w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy.

[24.10.2018 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 22 października  2018 roku Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów.

Termin zakończenia negocjacji projektów przedłużono do 31 stycznia 2019 r.


[06.09.2018 r.]

3 września  2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy. Dokonaliśmy oceny merytorycznej 2 projektów, z których wszystkie zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. negocjacji. Dofinansowanie projektów przekazanych do etapu negocjacji wynosi 907 478,10 PLN, z czego:

- 811 954,09 PLN stanowi dofinansowanie ze środków EFS,

- 95 524,01 PLN stanowi dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja w ramach konkursu wynosi: 4 463 165,00 PLN, w tym:

- 3 993 358,00 PLN pochodzi ze środków EFS,

- 469 807,00 PLN pochodzi ze środków Budżetu Państwa.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy

[12.07.2018 r.]

10 lipca 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszły wszystkie projekty  i następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej. Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów to  907 478,10 PLN w tym:

- dofinansowanie EFS: 811 954,09 PLN,

- dofinansowanie BP: 95 524,01 PLN.

Alokacja w konkursie wynosi 4 463 165,00 PLN, w tym:

- dofinansowanie EFS: 3 993 358,00 PLN,

- dofinansowanie BP: 469 807,00

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[19.06.2018 r.]

W dniach 28 maja – 8 czerwca 2018 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu stanowi 811 954,09 PLN (alokacja EFS w ramach konkursu – 3 993 358,00  PLN).

 Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, 1 piętro, pokój nr 115)

45-075 Opole,

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 28.05-08.06.2018 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne),

- organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,

- pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, w zakresie:

1) Usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy[1], w tym m.in.:

a) rehabilitacja po wypadkach i zabiegach,

b) rehabilitacja po intensywnej opiece anestezjologicznej,

c) rehabilitacja po przebyciu ciężkich chorób (zwłaszcza hematologicznych, cukrzycy, układu krążenia, układu oddechowego oraz reumatologicznych).

Uwaga! Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in. :

- zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz

- opieka nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

2) Szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowanych m.in. do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne[2].

Uszczegółowienie działań możliwych do realizacji w ramach:

Usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy oraz szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej znajduje się w Regionalnym Programie Zdrowotnym pn. Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy.

[1] Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym. Ponadto uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

[2] Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 1.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020 wynosi:

- 4 463 165,00 PLN, w tym:

- 3 993 358,00 PLN środki EFS,

- 469 807,00 PLN środki Budżetu Państwa

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy, VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, Nabór IV.

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami:
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy.
 8. Regionalny Program Zdrowotny Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy
 9. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 10. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 26.
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 12 lipca 2016 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 8.
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z 19 lipca 2017 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, z 1 stycznia 2018 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, z 5 kwietnia 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z 18 maja 2017 r.
 8. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z grudnia 2017 r.
 9. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z 03 marca 2018 r.
Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:
 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Listy sprawdzające do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 93 817

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, parter, pokój nr 7, 8),

45-075 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2018-04-27