Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-06-25
01.03.2019
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania

25 lutego 2019 r. Uchwałą nr 394/2019 Zarząd Województwa Opolskiego, w związku z rezygnacją beneficjenta, usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania jeden projekt.

W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
13.12.2018
Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 68/2018 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Zgodnie z dostępną w ramach konkursu alokacją przeznaczoną na działanie, wszystkie spośród 35 pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej wniosków zostały wybrane do dofinansowania. W załączeniu Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru

07.12.2018
Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny merytorycznej
3 grudnia 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 45 wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, 35 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, natomiast 9 wniosków zostało ocenionych negatywnie, a 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia podczas weryfikacji warunków formalnych na etapie oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej UWAGA: Pozytywna ocena projektu na etapie oceny merytorycznej nie gwarantuje jego wyboru do dofinansowania.

11.10.2018
Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej
Dnia 9 października 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 63 prawidłowo złożonych wniosków, 15 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia podczas weryfikacji warunków formalnych na etapie oceny formalnej, 3wnioski negatywnie oceniono z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych, natomiast 45 wniosków zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
19.09.2018
Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakonczenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach I naboru w roku 2018 do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 do dnia 9 października 2018 r. pod warunkiem, że wydłużenie to nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

05.07.2018
Lista złożonych projektów
W dniu 26 czerwca 2018 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. W związku z  tym, że znaczna liczba projektów wpłynęła drogą pocztową, informacja mogła zostać podana dopiero w późniejszym terminie. Informujemy, że poprawnie złożono 63 wnioski. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach konkursu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie Panelu wnioskodawcy) oraz
 • papierowej (w 1 egzemplarzu).
W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

-        mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego[1]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020  tj.: 1) Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
2) Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
3) Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty/koszty objęte pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488): − Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %; Projekty/koszty objęte pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417): − Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 10 480 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:
 1.   Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2.   Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3.   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4.   Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców.
 5.   Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców.
 6.   Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7.  Kryteria wyboru projektów dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020.
 8.  Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020.
 9.   Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
 10. Opracowanie dotyczące pomocy wywozowej – niedozwolonego wsparcia działalności eksportowej.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 28).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. 2016 r., poz. 217).
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 3602/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
 12. Opracowanie „Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z wyszczególnieniem”.
 13. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 12).
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. – w części dotyczącej pomocy na usługi doradcze.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą: -     E – maila: info@ocrg.opolskie.pl -     Telefonu: 77 40 33 669, 77 40 33 660, 77 40 33 661 -     Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Linki

Strona RPO WO 2014-2020 Strona OCRG Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2018-04-27