31 stycznia 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym, ocenianych w ramach procedury odwoławczej do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.