9 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5277/2018 zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy pn. „II etap Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów