Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-11-30

9 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5277/2018 zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy pn. „II etap Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów ocenionych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru wniosków do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020.

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020


26 marca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020.

Projekt pn. „II etap Opolskie Mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do kolejnego etapu procedury pozakonkursowej, tj. wyboru do dofinansowania.


14 lutego 2018 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020.

Projekt pn. „II etap Opolskie Mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W dniu 29 listopada 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 23 do 30 listopada 2017 r. wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu dotyczącego zakupu taboru kolejowego.

Lista projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny projektu, tj. oceny formalnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: