Nawiązując do ogłoszenia z dnia 16.03.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałania 9.1.1 „Wsparcie kształcenia ogólnego” w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 12.04.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 05.04.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl