Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-02-26

W dniu 9.02.2018r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z terenu województwa opolskiego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).


Zestawienie wniosków złożonych w ramach naboru dla Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Informacja nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektów dla Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Informujemy, iż 19 marca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020, podjął uchwałę nr 5197/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020) – Nabór IV.


Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.pw.opolskie.pl oraz b) w formie papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu mogą być realizowane instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) , w tym m.in. następujące formy wsparcia: a) szkolenia, b) staże, c) przygotowanie zawodowe dorosłych, d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, e) prace interwencyjne, f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej, g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną, i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2017 r.  w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, wynosi 24 667 751,00 zł.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.rpo.wup.opole.pl); - Wydział ds. RPO i Wdrażania PO WER, tel. 77 44 16 492 lub 77 44 17 462.

Linki

www.rpo.wup.opole.pl www.rpo.opolskie.pl www.pw.opolskie.pl

Zamieszczono w dniu: 2018-02-09