Py

Pytanie:

Czy w ramach prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej możliwe jest zakupienie pojemników do poszczególnych odpadów segregowanych, zawierających elementy informacyjno-promocyjne, jako uzupełnienie ww. kampanii? Należy przy tym podkreślić, iż planowana jest szeroka kampania o zasięgu minimum lokalnym (telewizja, prasa, materiały drukowane), promująca właściwy sposób postępowania z odpadami.

Odpowiedź:

W Regulaminie konkursu oraz w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków brak jest zapisów, które zabraniałyby ponoszenia kosztów związanych z zakupem pojemników na których zamieszczone zostaną informacje dotyczące segregacji odpadów, jako element uzupełniający prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i Regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów. Proszę mieć na uwadze treść kryterium merytorycznego szczegółowego nr 3 Zastosowana forma przekazu (https://rpo.opolskie.pl/?p=26139):   Punkty będą przyznawane w zależności od rodzaju zastosowanej formy: 3 pkt. – imprezy informacyjno-edukacyjne (konferencje, wizyty oficjalne, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne tj. festiwale, akcje, konkursy, warsztaty, seminaria) 3 pkt. – materiały audiowizualne (pokazy przezroczy, ogłoszenia w radiu i telewizji, filmy, wystawy) 1 pkt – materiały drukowane (ulotki, broszury, publikacje, plakaty, materiały szkoleniowe) Punkty sumuje się.   Aby zdobyć punkty w ramach w/w kryterium należy realizować działania, które będą wpisywać się w jedną z przewidzianych w jego definicji form działań edukacyjno-informacyjnych.      

Pytanie:

Jeżeli możliwe jest uwzględnienie w kosztach kwalifikowanych pojemników na odpady segregowane, to czy w ramach konkursu przewiduje się jakiekolwiek limity na ten element (np. informacja, że zakupy mogą stanowić do X% kosztów kwalifikowanych)? Jeżeli możliwe jest uwzględnienie w kosztach kwalifikowanych pojemników na odpady segregowane, to czy można wyposażyć w takie pojemniki tylko budynki użyteczności publicznej (szkoły, urzędy), czy możliwe jest również ustawienie ich w innych miejscach licznie odwiedzanych przez społeczność. We wszystkich miejscach, gdzie ustawione miałyby być pojemniki, będą również dostępne informacje dot. hierarchii postępowania z odpadami.

Odpowiedź:

Z dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie  https://rpo.opolskie.pl/?p=26139 oraz z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR wersja 24 https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/SZOOP_EFRR_-wersja-24.pdf nie wynika aby ponoszenie tego typu kosztów podlegało limitom. Ponadto nie wskazano również  miejsc, w których wspomniane przez Panią pojemniki mogą być umieszczone. Podsumowując, informuję że, ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów.    

Pytanie:

Czy w ramach konkursu wnioskodawca będzie miał możliwość uzyskania punktów w ramach kryterium Projekt realizuje wskaźnik z ram wykonania i czy w związku z tym podstawą do obliczenia 50 % wymaganych punktów będzie ogólna liczba punktów 50 czy 44?

Odpowiedź:

Ten typ projektu nie realizuje wskaźnika z ram wykonania dot. PSZOK, dlatego każdy z wnioskodawców uzyska w ramach przedmiotowego kryterium zero punktów.

Pytanie:

W ramach kryterium “Kompleksowość projektu” można uzyskać dodatkowe 2 pkt, jeśli projekt uwzględnia temat racjonalizacji gospodarki odpadami poprzez zapobieganie/zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. W związku z powyższym bardzo prosiłabym o informację czy konieczne jest dodanie we wniosku o dofinansowanie wskaźnika wyznaczającego szacowaną ilość zmniejszenia wytwarzanych odpadów?  Analizując listę wskaźników do działania 5.2 nie ma wyznaczonego wskaźnika odnoszącego się do   powyższych informacji. Czy we wniosku o dofinansowanie można stworzyć/dodać własny wskaźnik? Czy możliwe jest uzyskanie 2 pkt tylko poprzez zagwarantowanie we wniosku zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz podanie konkretnego uzasadnienie bez wskazywania wskaźników liczbowych? 

Odpowiedź:

Konkurs dotyczy informacji i edukacji. Aby Wnioskodawca uzyskał dodatkowe 2 punkty
w kryterium Kompleksowość projektu musi w kampanii uwzględniać temat racjonalizacji gospodarki odpadami poprzez zapobieganie/zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów. Wnioskodawca nie deklaruje wskaźnikowo żadnych ilości ograniczania odpadów, bo to jest projekt edukacyjny.

W związku z powyższym nie ma potrzeby, aby tworzyli Państwo własny wskaźnik. Należy w kampanii tworzonej przez Państwa odnieść się do tego tematu.

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu w ramach działania 5.2 (typ projektu: Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami) oraz po rozmowie telefonicznej z konsultantem bardzo bym prosiła o rozstrzygnięcie rozbieżności pomiędzy zapisami w zał. nr 5 z Ustawą wdrożeniową dotyczące umów partnerskich. Mianowicie: W zał. 5 (Instrukcja wypełnienia załączników) na stronie 85 podany jest następujący zapis: “Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014, str. 1) . Podmioty, które zostały wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania, nie mogą być stroną porozumienia czy umowy o partnerstwie.”

Z kolei w Ustawie Wdrożeniowej (po nowelizacji, dostępnej na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl ) podana jest następująca informacja o uchyleniu zapisu dot. braku możliwości podjęcia partnerstwa z podmiotem powiązanym (strona 40 Ustawy Wdrożeniowej).

 

Odpowiedź:

 

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że wskutek przeoczenia nie zmieniono zapisów Instrukcji wypełniania załączników, jednakże w zakresie procedury naboru będą stosowane przepisy ustawy wdrożeniowej po nowelizacji czyli w wersji obowiązującej od 2 września 2017 r. W opinii  IZ RPO WO 2014-2020, biorąc pod uwagę termin składania wniosków powyższe przeoczenie nie wymaga zmiany terminu (wydłużenia). Nabór nie dotyczy pomocy publicznej, a więc ewentualne ograniczenia zawierania umów partnerstwa nie mają tu zastosowania. Ponadto zmiana art. 33 ust. 2 będzie skutkowała oceną projektu złożonego w ramach partnerstwa dopiero po jego złożeniu, a więc nie można uznać, że brak aktualizacji Instrukcji miał jakikolwiek wpływ na ocenę projektu w szczególności na nierówne traktowanie danego wnioskodawcy w porównaniu do innych wnioskodawców w analogicznej sytuacji w ramach tego naboru. Podkreślić należy, że termin składania wniosków od 12 do 19 grudnia 2017 r. jest terminem wystarczającym aby umożliwić potencjalnym wnioskodawcom dostosowanie się do wyjaśnienia IOK w zakresie stosowania obowiązujących zapisów ustawowych, a nie nieaktualnych zapisów Instrukcji.