Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-06-30

23 października 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4546/2017 zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy wchodzący w zakres projektu zidentyfikowanego pn. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu regionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów ocenionych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru wniosków do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020


17 października 2017 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Złożony projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu procedury pozakonkursowej tj. wyboru do dofinansowania


26 września 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Złożony w ramach procedury pozakonkursowej projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


29 czerwca 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie pozakonkursowym wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu infrastruktury kolejowej w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny formalnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: