Pytanie:

Jeżeli w projekcie planowane jest objęcie wsparciem osób odchodzących z rolnictwa,
to do jakiej grupy docelowej będą one się kwalifikować (tabelka w pkt. 3.5 wniosku): osób pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo?

Jeżeli w grupie docelowej wskazana została grupa osób odchodzących z rolnictwa,
to czy można założyć iż te osoby objęte będą wskaźnikiem: Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu osoby odchodzące z rolnictwa  to  „osoby (…)  posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem (tj. przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych)”.[1]

Osoby odchodzące z rolnictwa mogą zostać zakwalifikowane na potrzeby projektu jako osoby pracujące. Wynika to z zapisów załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw,
w zakresie wsparcia outplacementowego RPO WO 2014-2020 (
https://rpo.opolskie.pl/?p=24143, s.8 – 9). W definicji wskaźnika produktu pn. Liczba osób pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie
wyjaśniono zakres pojęcia „osoba pracująca” funkcjonujący w projekcie: Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie,
z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej
czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług
i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów
w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
Aby móc określić status danej osoby w projekcie należy najpierw dokonać oceny jej sytuacji.

Umieszczenie w grupie docelowej osób odchodzących z rolnictwa nie oznacza automatycznie, że będą one objęte wskaźnikiem Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie[1].

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020[2] określają kogo można uznać za osobę zagrożoną zwolnieniem oraz za zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy:

 • pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego
  z przyczyn niedotyczących pracowników,
  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych[3]w przypadku osób odchodzących z rolnictwa nie można mówić o „pracodawcy”, w związku z tym nie ma możliwości zaliczenia takich osób do kategorii osób zagrożonych zwolnieniem;
 • osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę
  z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – utrata pracy z przyczyn niedotyczących pracownika jest pojęciem ściśle związanym ze stosunkiem pracy i nie ma zastosowania do osób podlegających ubezpieczeniu rolników (KRUS)[4].

Zarówno określenie statusu uczestnika projektu, jak i objęcie go danym wskaźnikiem wymaga każdorazowej analizy sytuacji podmiotu.

Mając na uwadze warunek szczegółowy nr 8, zgodnie z którym wartość docelowa wskaźnika produktu Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie, powinna być określona we Wniosku proporcjonalnie do wnioskowanej wartości wsparcia (w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika określonej dla całej alokacji), objęcie wsparciem w projekcie osób odchodzących z rolnictwa spowoduje, że osób tych nie wlicza się  do określenia, proporcjonalnej do wnioskowanego wsparcia, wartości docelowej wskaźnika. Z kolei wartość wsparcia związana z udziałem osób odchodzących z rolnictwa w projekcie musi być uwzględniona do wyliczenia proporcji, tym samym zmniejszając średni koszt udziału w projekcie osób z podstawowej grupy docelowej, tj. pracowników przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracowników.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie może ograniczyć wsparcia tylko do osób odchodzących z rolnictwa.

1) Regulamin konkursu dostępny pod linkiem: https://rpo.opolskie.pl/?p=24143.

2) Lista wskaźników dostępna pod adresem: https://rpo.opolskie.pl/?p=24143

3) Wytyczne (…) dostępne są pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21987/Wytyczne_28_06_2016.pdf

4) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21987/Wytyczne_28_06_2016.pdf, s. 6

5) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21987/Wytyczne_28_06_2016.pdf, s. 5

Pytanie:

Czy  projekt musi obejmować wszystkie  formy wsparcia (w tym obligatoryjnie każdy UP będzie objęty IPD)? Czy też jest możliwość wskazania obligatoryjnie objęcia każdego UP IPD oraz fakultatywnie np. formy wsparcia w zależności od IPD od litery b) do e) ?

Czy jest obligatoryjne zakładanie wszystkich form wsparcia w projekcie?

 Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21987/Wytyczne_28_06_2016.pdf): „Outplacement obejmuje  kompleksowy  zestaw  działań  dostosowanych  do indywidualnych   potrzeb   uczestników   projektu. Obligatoryjnym elementem outplacementu jest   doradztwo   zawodowe   połączone
z   przygotowaniem Indywidualnego  Planu  Działania.  Inne  formy  wsparcia  dobierane
są  indywidulnie w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika. Możliwe do realizacji
są m.in.:

a)poradnictwo psychologiczne;

b)pośrednictwo pracy

c)szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

d)staże, praktyki zawodowe;

e)subsydiowanie zatrudnienia;

f) dodatek relokacyjny;

g)wsparcie  finansowe  na  rozpoczęcie  własnej  działalności  gospodarczej, w  formie zwrotnej lub  bezzwrotnej, połączone  ze  wsparciem pomostowym o charakterze doradczo – Szkoleniowym oraz w postaci finansowej.”

Uczestnicy projektu powinni mieć możliwość skorzystania z kompleksowego zestawu działań. Po analizie potrzeb konkretnej osoby należy dobrać odpowiednie formy wsparcia, które pozwolą jej na przystosowanie się do zmian.

Wybór form wsparcia, jakie będą realizowane w projekcie powinien odpowiadać potrzebom grupy docelowej. Osoby objęte IPD powinny mieć możliwość skorzystania ze wszystkich wymienionych form wsparcia, jeżeli zostanie zdiagnozowana taka potrzeba.

Realizowany projekt powinien być odpowiedzią na potrzeby jego uczestników. Punktem wyjścia do założeń projektu powinny być potrzeby grupy docelowej. Bez jej skompletowania i opracowania IPD nie jest możliwe określenie które z form wsparcia zostaną zrealizowane w projekcie

Pytanie:

Kryterium merytoryczne szczegółowe nr 3 “Warunki udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego.” jest wskazane jako bezwzględne i nie zakłada możliwości oceny “nie dotyczy” – czy zatem założenie wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji na utworzenie działalności gospodarczej i pomostowego wsparcia jest obligatoryjne?

 Odpowiedź:

Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Obligatoryjnym elementem outplacementu jest doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Inne formy wsparcia dobierane są indywidulnie w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika określonych w IPD.

 Wybór form wsparcia, jakie będą realizowane w projekcie powinien odpowiadać potrzebom grupy docelowej. Osoby objęte IPD powinny mieć możliwość skorzystania ze wszystkich wymienionych form wsparcia, jeżeli zostanie zdiagnozowana taka potrzeba.

 Wnioskodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie musi zaplanować i opisać wszystkie formy wsparcia, w tym w szczególności sposób zapewnienia ich jakości oraz dokumentowania.

 W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca musi przewidzieć otwarty katalog rodzajów wsparcia, a zastosowanie konkretnego wsparcia będzie uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestników. Aby móc uznać kryterium merytoryczne szczegółowe nr 3 Warunki udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego
za spełnione w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu muszą znaleźć się zapisy wskazujące, że w przypadku jeśli zajdzie konieczność udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego będzie ono realizowane zgodnie z wymaganiami zapisanymi w definicji kryterium oraz w pozostałych dokumentach konkursowych.

 

Należy także pamiętać, że:

 • Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa.

W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia, wsparcie w pierwszej kolejności powinno obejmować poradnictwo zawodowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowujące do zmiany zawodu i zdobycia nowych kompetencji
i kwalifikacji zawodowych. Natomiast udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą pod kątem osiągnięcia finalnego efektu zastosowania instrumentu w kontekście realizacji zakładanych celów projektu, a także efektywności kosztowej udzielonego wsparcia.

Pytanie:

Zapisy regulaminu konkursu wskazują: “2. W ramach dostępnej alokacji dla wskaźnika produktu: Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie zakłada się osiągnięcie następującej wartości docelowej: 470 osób.

W związku z powyższym  Wnioskodawca  powinien uwzględniać wartość docelową wskaźnika produktu proporcjonalnie do wnioskowanej wartości dofinansowania
(w sytuacji gdy wartość projektu będzie równa kwocie alokacji Wnioskodawca musi założyć pełną realizację powyższego wskaźnika)- biorąc pod uwagę powyższe uśredniona wartość projektu/1 UP to zaledwie 9 511,89 zł. Oczywiście nie każdy UP będzie korzystał ze wszystkich form wsparcia, jednak mimo wszystko przy założeniu, że obligatoryjnie należy założyć dotacje jest to kryterium ograniczające inne formy wsparcia. Szczególnie dotyczy to przypadków projektów, w których potrzeba wsparcia w formie dotacji nie została zdiagnozowana czy tez projekt nie obejmuje wsparciem osób pozostających bez zatrudnienia.

Odpowiedź:

Podczas tworzenia założeń projektu Wnioskodawca opierając się na swoich doświadczeniach oraz na dostępnych danych dot. grupy docelowej powinien oszacować potencjalne wykorzystanie poszczególnych form wsparcia i na ich podstawie skonstruować budżet projektu. Należy pamiętać, że podczas realizacji projektu, kiedy znane będą już wyniki diagnozy uczestników w postaci Indywidualnych Planów Działania, za zgodą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 możliwe jest wprowadzanie zmian do projektu np. w postaci przesunięcia środków pochodzących z oszczędności w jednych zadaniach na rzecz innych.

Warto także zwrócić uwagę, że kryterium merytoryczne szczegółowe nr 3 określa maksymalną wysokość bezzwrotnego wsparcia finansowego. Może to oznaczać, że ostateczny odbiorca wsparcia zakładając działalność gospodarczą może wykorzystać kwotę niższą niż wskazaną jako maksymna.