Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-10-20

14 maja 2018 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5452/2018 dokonał zmiany Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej (aktualizacja)


14 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5451/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 30 kwietnia 2018 r. Uchwałą nr 5408/2018 dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


20 kwietnia 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

18 projektów pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i  zostało przekazanych do następnego etapu tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu tj. rozstrzygnięcia konkursu


26 lutego 2018 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach II naboru do działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

23 projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej


Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2018 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia II etapu konkursu tj. oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny formalnej został wyznaczony na 28 lutego 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie II etapu konkursu tj. oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia II etapu konkursu tj. oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny formalnej został wyznaczony na 23 lutego 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie II etapu konkursu tj. oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


W terminie od 19 września do 20 października 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 25 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny formalnej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 18 października 2017 r. Uchwałą nr 4529/2017 dokonał zmiany zapisów regulaminu konkursu ogłoszonego dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


KOMUNIKAT ws. zmiany Regulaminu konkursu w zakresie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 z dnia 10.08.2017 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu w zakresie terminu naboru z 11.09-18.10.2017 r. na 11.09 - 20.10.2017.

Powyższa zmiana jest wynikiem awarii technicznej systemu informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020.

W związku z powyższym IZ RPO WO 2014-2020 postanowiła wydłużyć termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej do dnia 20 października 2017 r. w celu umożliwienia wszystkim potencjalnym Wnioskodawcom prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 04 września 2017 r. Uchwałą nr 4291/2017 dokonał zmiany zapisów regulaminu konkursu ogłoszonego dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej

V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.1  Ochrona różnorodności biologicznej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • Parki Krajobrazowe;
 • rezerwaty przyrody;
 • organizacje pozarządowe w tym ekologiczne prowadzące działalność non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • uczelnie wyższe;
 • przedsiębiorstwa[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:
 1. reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
 2. tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
 3. budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
 4. podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
 5. opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;
 6. tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
 7. wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%;
 • 100% - w przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej wynosi 30 000 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja 4)

Wykaz zmian

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020
Inne dokumenty obowiązujące w naborze:
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 22).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty  w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja 8)
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
 4. Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja 3)

Wykaz zmian

Regulamin konkursu (wersja 2)

Wykaz zmian

Regulamin konkursu (wersja 1)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-08-10