Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-04-07

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4270/2017 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa wchodzących w zakres projektu zidentyfikowanego pn. Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów ocenionych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru wniosków do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020


18 sierpnia 2017 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Wszystkie projekty (3 szt.) przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu procedury pozakonkursowej tj. wyboru do dofinansowania.


11 lipca 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie projekty (3 szt.) pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W terminie od 31.03.2017 r. do 07.04.2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie pozakonkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Informujemy, iż 28 czerwca 2017 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu pozakonkursowej procedury wyboru projektów, tj. oceny formalnej

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017

Zamieszczono w dniu: 2017-07-03