Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-09-08

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania: 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPOP.02.02.02-IP.03-16-001/17


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

11 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4778/2017, przyjął listę ocenionych projektów złożonych w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie projektów do poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór II), dokonując rozstrzygnięcia konkursu. Poniżej prezentujemy listę członków Komisji Oceny Projektów biorących udział w ocenie projektów w trybie konkursowym w ramach II naboru do poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej RPO WO na lata 2014-2020

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

W dniu 22 listopada 2017 r., zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach II naboru do poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej. Poniżej przedstawiamy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

09 października 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 1 projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

• Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W dniach od 24 lipca do 8 września 2017 r. przeprowadziliśmy II nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.


INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KONKURSU

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, uprzejmie informuję, że na posiedzeniu 31 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 4126/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr 3974/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ww. Uchwałą wprowadzone zostały następujące zmiany:

W regulaminie konkursu:
 1. Punkt 13 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektów na s. 18, w części dotyczącej terminu naboru wniosków otrzymuje brzmienie: „Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 24.07.2017 r. do dnia 08.09.2017 r.”
 2. Punkt 24 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu na s. 25 otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2018 r.”
 3. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH RPO WO 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: II Konkurencyjna gospodarka. Poddziałanie: 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
 4. Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
W ogłoszeniu o konkursie:
 1. Wiersz Termin naboru  otrzymuje brzmienie: „24 lipca 2017 r. – 08 września 2017 r.”
 2. Wiersz Termin rozstrzygnięcia konkursu otrzymuje brzmienie: „luty 2018 r.”

Powyższe zmiany są wynikiem zaistnienia omyłki technicznej przy zamieszczaniu załączników do ogłoszenia o konkursie. W związku z powyższym wprowadzono zmiany do regulaminu konkursu oraz wydłużono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie: oraz
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).
 

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • inne podmioty publiczne zarządzające terenami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi.
Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów określone dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka RPO WO 2014-2020, tj.:

 1. inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;
 2. rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu;
 3. rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 85 % - projekty nieobjęte pomocą publiczną,
 • 70 % - projekty objęte pomocą de minimis,

Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojuz dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208).

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:

 • 55 % - mikro i małe przedsiębiorstwa,
 • 45 % - średnie przedsiębiorstwa,
 • 35 % - pozostałe przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla naboru do poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnychw Aglomeracji Opolskiej wynosi 20 000 000,00 PLN, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

 Załączniki:
 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (wersja nr 2).
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 9. Metodologia obliczania poziomu dofinansowania infrastruktury tranzytowej dla poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze:
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 22).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 217 z późn. zm.).
 4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 19.09.2016 r.
 6. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 wersja nr 8.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 13. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
 15. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 16. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz.1377).
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1208).
 19. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 20. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 21. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020.
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U.  z 2016 poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IP ZIT  udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • E – maila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 44 61 406
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Linki

 

Zamieszczono w dniu: 2017-06-23