Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-06-26

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

2 października 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4427/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Nysa), zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Nysa) RPO WO 2014-2020. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i znajduje się na ww. liście został wybrany do dofinansowania.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Nysa) RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Nysa) RPO WO 2014-2020

 

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Nysa) RPO WO 2014-2020


20 września 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Nysa) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1 projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i został przekazany do następnego etapu, tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu tj. rozstrzygnięcia konkursu


24 sierpnia 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Nysa) RPO WO 2014 – 2020.

1 projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


26 czerwca 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Nysa)  RPO WO 2014-2020.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, przeprowadzonym w terminie od 19 do 26 czerwca 2017 r., w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Nysa) RPO WO 2014-2020 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR.


Lista projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Nysa) RPO WO 2014-2020


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Konkurs nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-006/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-7

45-082 OPOLE

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa[1];
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nysa, znajdującym się na Liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków tj. 19.06.2017 r.

Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji została opublikowana na stronie www.rpo.opolskie.pl i jest na bieżąco aktualizowana – do dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014-2020 tj.:

Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

 1. odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne. Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie nowych obiektów mogą zostać objęte wsparciem wyłącznie w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji;
 2. przebudowa, remont i adaptacja[1] zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych lub nadania im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających poprawie  życia mieszkańców;
 3. tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii społecznej, podejmowanie działań inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników);
 4. realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym[2] oraz wspierania dostępu do usług;
 5. inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych budynków/pomieszczeń w celu adaptacji[3] ich do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami;
 6. przebudowa, rozbudowa i adaptacja[4] obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych lub treningowych polegająca jedynie na inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych[5].

[1] Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont prowadzące do nadania mu nowych funkcji.

[2] Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020.

[3] Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont prowadzące do nadania mu nowych funkcji.

[4] J. w.

[5] Dotyczy zachowania demarkacji pomiędzy PI 9a oraz 9b. Zgodnie z zapisami UP w odniesieniu do wspierania rozwoju mieszkań chronionych, wspomaganych i treningowych, w ramach PI 9a możliwa jest interwencja EFRR wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych (co nie jest możliwe w ramach PI 9b oraz CT4).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%,
 • W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100%,
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 1208),
 • W ramach pomocy de minimis - 70%.
W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:
 • dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  RPO WO 2014-2020 dla Gminy Nysa wynosi 8 513 617,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 477 936,52 PLN pochodzące ze środków Budżetu Państwa, co ogółem wynosi 9 991 553,52 PLN.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020

DOKUMENTY POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW 

 1. Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 5. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 7. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 13. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 15. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 16. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.poz. 1208).
 18. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488).

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-05-18