Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-06-19

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy

WYNIKI NABORU

[16.11.2017 r.]

13 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór II. W wyniku oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór II

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór II.

[16.11.2017 r.]

10 listopada 2017 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór II. W wyniku negocjacji dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór II

KOMUNIKAT

[16.11.2017 r.]

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu 13 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych do Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II. W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 6  - Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie  projektu wraz z załącznikami.

W załącznikach do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję w/w dokumentu.

[17.10.2017 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, z dnia 12.05.2017 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.

Zakres zmian obejmuje zmianę kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów realizowanych w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy oraz szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej

z kwoty:

- 10 479 021,00 PLN, w tym:

- 9 375 966,00 PLN EFS

- 1 103 055,00 PLN BP

na kwotę:

- 5 971 113,00 PLN, w tym:

- 5 342 555,00 PLN EFS

- 628 558,00 PLN BP

Obniżenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie wynika z faktu, iż w obecnie trwającym konkursie alokacja przewyższa wartość wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej. W związku z powyższym, możliwe jest przesunięcie nadwyżki alokacji na dodatkowy konkurs, który został zaplanowany na przyszły rok.

Data obowiązywania od  17.10.2017 r.

WYNIKI NABORU

[02.10.2017 r.]

27 września 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wykonaliśmy ocenę merytoryczną 8 projektów, z których:

- 5 przekazano do IV etapu, tj. negocjacji (o warunkach przystąpienia do procedury negocjacyjnej Wnioskodawcy indywidualnie zostaną poinformowani odrębnymi pismami),

- 3 przekazano do V etapu, tj. rozstrzygnięcia konkursu (o rozstrzygnięciu konkursu Wnioskodawcy zostaną indywidualnie poinformowani po zakończeniu procedury negocjacyjnej prowadzonej z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do IV etapu).

Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do IV i V etapu w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[7.08.2017 r.]

3 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 8 projektów, które zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej. Jeden projekt pozostawiono bez rozpatrzenia.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


 [26.06.2017 r.]

W dniach 12 – 19 czerwca 2017 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS przyjętych wniosków o dofinansowanie projektów stanowi 8 492 231,04 PLN, w tym w ramach:

- profilaktyki raka szyjki macicy - 2 903 176,53 PLN (alokacja w ramach konkursu 3 789 363,00 PLN).

- usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy oraz szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej - 5 589 054,51 PLN (alokacja w ramach konkursu 9 375 966,00 PLN).

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy

KOMUNIKAT

[8.06.2017 r.]

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, iż kryterium merytoryczne szczegółowe (punktowane) nr 2 – Rehabilitacja ortopedyczna jest prowadzona w oparciu o nowoczesne metody znajdujące się w załączniku 5b Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy do Regulaminu konkursu nie będzie brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej z uwagi na to, iż nie pokrywa się z zakresem merytorycznym Regionalnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy”. Punkty możliwe do uzyskania w ramach tego kryterium nie będą doliczane do łącznej liczby punktów. Zmiana obowiązuje od dnia ogłoszenia komunikatu tj. od 08.06.2017 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej;

- papierowej.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne),
 • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
 • pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów    z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia   i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania   7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020 w zakresie:

1) Profilaktyki raka szyjki macicy, w tym:

a) usługi zdrowotne - test na występowanie wirusa HPV[1]

b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań.

Uwaga! Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in. :

 

- zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej   i z powrotem oraz

- opieka nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

 

2a) Usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy[2], w tym m.in.:

a) rehabilitacja po wypadkach i zabiegach,

b) rehabilitacja po intensywnej opiece anestezjologicznej,

c) rehabilitacja po przebyciu ciężkich chorób (zwłaszcza hematologicznych, cukrzycy, układu krążenia, układu oddechowego oraz reumatologicznych).

Uwaga! Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in. :

- zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej   i z powrotem oraz

- opieka nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

2b) Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne[3].

UWAGA!

W RAMACH JEDNEGO WNIOSKU PROJEKTOWEGO NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE OBA ZAKRESY WSPARCIA:

- PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

- USŁUGI ZDROWOTNE Z ZAKRESU REHABILITACJI MEDYCZNEJ UŁATWIAJĄCE POWRÓT DO PRACY ORAZ SZKOLENIA MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE KWALIFIKACJI Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNIK REHABILITACJI MEDYCZNEJ.

REALIZACJA OBU ZAKRESÓW WSPARCIA JEST MOŻLIWA POPRZEZ ZŁOŻENIE DWÓCH ODRĘBNYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEDEN BENEFICJENT (NIEZALEŻNIE CZY JEST WNIOSKODAWCĄ, CZY PARTNEREM) MOŻE ZŁOŻYĆ MAKSYMALNIE DWA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, JEDEN W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY, A DRUGI W RAMACH USŁUG ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI MEDYCZNEJ UŁATWIAJĄCYCH POWRÓT DO PRACY ORAZ SZKOLENIA MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE KWALIFIKACJI Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNIK REHABILITACJI MEDYCZNEJ.

Powyższe zostanie zweryfikowane podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie projektu o przyjęciu będzie decydować data i godzina wysłania wniosku on-line.

USZCZEGÓŁOWIENIE DZIAŁAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH:

- PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY ZNAJDUJE SIĘ W REGIONALNYM PROGRAMIE ZDROWOTNYM PN. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ   W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA WIRUSA HUMAN PAPILLOMA – VIRUS (HPV) W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM,

- USŁUG ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI MEDYCZNEJ UŁATWIAJĄCYCH POWRÓT DO PRACY ORAZ SZKOLEŃ MAJĄCYCH NA CELU PODNIESIENIE KWALIFIKACJI Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNIK REHABILITACJI MEDYCZNEJ ZNAJDUJE SIĘ W REGIONALNYM PROGRAMIE ZDROWOTNYM PN. PROGRAM REHABILITACJI MEDYCZNEJ UŁATWIAJĄCY POWROTY DO PRACY.

[1] Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym.

[2] Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym.

[3] Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 2a.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%.

 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ”[1] - 85%.

[1] Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu  własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób  z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 - 2020. Możliwość skorzystania z Programu istnieje pod warunkiem podpisania przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z PFRON.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach  RPO WO 2014-2020 dla Działania   7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy w zakresie:

 • profilaktyki raka szyjki macicy wynosi:
  • 4 235 170,00 PLN, w tym:
   • 3 789 363,00 PLN pochodzące z EFS oraz
   • 445 807,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa
 
 • usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy oraz szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej wynosi:
  • 5 971 113,00 PLN, w tym:
   • 5 342 555,00 PLN pochodzące z EFS oraz
   • 628 558,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane,   z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

REGULAMIN KONKURSU - WERSJA AKTUALNA

REGULAMIN KONKURSU - wersja nieaktualna

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

5a Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach RPO WO 2014-2020.

5b Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy.

6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami:

-wzór umowy - aktualny

-wzór umowy aktualny

-wzór decyzji - aktualny

- wzór decyzji - aktualny

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. - wersja nieaktualna

7.Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej.

8.Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

9.Program polityki zdrowotnej w kierunku wczesnego wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV) w województwie opolskim.

10.PROGRAM REHABILITACJI MEDYCZNEJ UŁATWIAJĄCY POWROTY DO PRACY.

11. Wykaz terenów z województwa opolskiego o szczególnie niskiej zgłaszalności na badania   w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, wskazanych jako „białe plamy” przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 19.
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 4.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, z dnia 08 grudnia 2016 r.
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19 września 2016 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, z dnia 08 maja 2015 r.
 7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 22 kwietnia 2015 r.
 8. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z dnia 3 marca 2015 r.
 9. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 28 maja 2015 r.
 10. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronach internetowych: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu,  IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2017-05-12