Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi – nabór 8-15 maja 2017

Pytanie

Czy możliwy jest podział gminy na sektory np. na dwa sektory, z których każdy będzie liczył poniżej 20 000 mieszkańców i ubieganie się o dofinansowanie  na PSZOK oddzielnie dla każdego z tych dwóch sektorów (jeden PSZOK na jeden sektor czyli łącznie dwa PSZOKi) w ramach RPO WO?

Odpowiedź

Opisane przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji, pod warunkiem spełnienia zapisów SZOOP RPO WO 2014-2020 EFRR  tj. złożenia odrębnych wniosków o dofinansowanie projektu dla każdego PSZOK-a.

W sytuacji złożenia przez gminę, której liczba ludności według danych GUS przekracza 20 000 mieszkańców, więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie budowy PSZOK-ów, badanie dotyczące liczby ludności obsługiwanej przez poszczególne PSZOK-i będzie każdorazowo poddane indywidualnej analizie.

W przypadku potwierdzenia przekroczenia limitów, dane wynikające z GUS dla gminy będą proporcjonalnie dzielone pomiędzy ilość PSZOK-ów zaplanowanych do utworzenia na jej terenie.
W celu uwiarygodnienia faktycznej liczby mieszkańców przypadających na jeden PSZOK planowane do utworzenia sektory, na których powstaną PSZOK-i, powinny być wiarygodnie opisane pod względem zasięgu terytorialnego jak i  liczby mieszkańców, którzy będą obsługiwani przez dany PSZOK na podstawie rzetelnych danych pochodzących z odpowiednich rejestrów gminy.


Pytanie

Czy w ramach przedmiotowego konkursu możliwe będzie dofinansowanie budowy PSZOK, realizowanego w formule “zaprojektuj i wybuduj”, dla którego wnioskodawca na dzień złożenia wniosku (i ewentualnego podpisania umowy) nie uzyska pozwolenia na budowę, tylko opracuje program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację przetargową?

Odpowiedź

Dofinansowanie budowy PSZOK realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest możliwe w ramach przedmiotowego konkursu. Jednocześnie informuję, iż nie jest konieczne dostarczenie pozwolenia na budowę do momentu podpisania umowy. Wynika to ze specyfiki projektu realizowanego w przywołanej formule.

W przypadku prowadzenia inwestycji w trybie innym niż „zaprojektuj i wybuduj” należy dostarczyć pełną dokumentację (pozwolenie na budowę, ostateczną decyzje itp.) do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.


Pytanie

Nazwa kryterium: “Projekt realizuje wskaźnik z ram wykonania”:

  • proszę o informację jaki “wskaźnik z ram wykonania” obowiązuje dla działania 5.2.
    i gdzie znajdę szczegółowe informację na ten temat.
  • w jaki sposób Wnioskodawca wykazać musi realizację ww. wskaźnika.

Odpowiedź

Dla działania 5.2 RPO WO 2014-2020 wskaźnikiem z Ram Wykonania będzie wskaźnik: Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obecnie listę wskaźników dla przedmiotowego działania można znaleźć w dokumencie pn.:

Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFRR, listopad 2016 r. (dostępna na stronie www.rpo.opolskie.pl, zakładka: Pozostałe)


Pytanie

Nazwa kryterium: “Sposób zagospodarowania odpadów” – Punkty przyznaje się
w zależności od zastosowanego w projekcie sposobu zagospodarowania odpadów (3 pkt. – recykling, w tym recykling organiczny selektywnie zebranych bioodpadów, 2 pkt. – selektywne zbieranie).

Proszę o informację, czy wnioskodawca uzyska 3 pkt w przypadku realizacji PSZOK-u, lub systemu PSZOK-ów w ramach których:

  • nie będzie prowadzony recykling w instalacji, jednak Wnioskodawca przedstawi zobowiązania, listy intencyjne i inne dokumenty wskazujące, iż zbierane w PSZOK odpady, przekazywane będą bezpośrednio do instalacji ich recyklingu,
  • prowadzony będzie recykling bez użycia instalacji – w warsztacie – miejscu przygotowania odpadów do ponownego użycia, prowadzony będzie odzysk, w ramach którego odpady będą przetwarzane na materiały i substancje wykorzystywane w pierwotnym celu (np. cięcie cegieł rozbiórkowych do wykorzystania jako płytki do wykończenia wnętrz, odzysk elementów drewnianych, metalowych i tworzyw z odpadów wielkogabarytowych jako materiałów do dalszego wykorzystania etc.).

Odpowiedź

Maksymalna liczba punktów w ramach ww. kryterium może być przyznana w przypadku przedstawienia dokumentu, który potwierdzi przyjęcie odpadów do instalacji do ich recyklingu. Dokument taki powinien posiadać zapisy wskazujące sposób zagospodarowania odpadów przez daną instalację.

Jednocześnie informuję, iż jednoznaczną ocenę spełnienia danego kryterium można przeprowadzić dopiero na etapie oceny złożonego wniosku o dofinansowanie.


Pytanie

Jaki jest poziom dofinansowania zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi? 85%?

Odpowiedź

Poziom dofinansowania wyliczany jest indywidualnie przez każdego beneficjenta zgodnie
z zapisami Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług
w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi.

 

W wyżej wymienionym dokumencie sposób wyliczenia poziomu dofinansowania określa punkt 123):

Zgodnie z zasadami prawidłowego zarządzania finansowego instytucje zarządzające programami operacyjnymi mają obowiązek zapewnić, że dofinansowanie jest  udzielane jedynie
w zakresie niezbędnym do realizacji projektu (zasada proporcjonalności). W celu zweryfikowania zasadności udzielenia dofinansowania ze środków funduszy UE oraz jego wielkości należy wykorzystywać metodę kalkulacji rekompensaty. Kalkulacja rekompensaty powinna wykazać, że
w wyniku  przyznania dofinansowania nie wystąpi nadmierne wynagrodzenie operatora (np.
w sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym została już 44 wcześniej zawarta). Oznacza to, że niezbędne jest wyliczenie wielkości rekompensaty dla całego okresu powierzenia z uwzględnieniem dofinansowania ze środków funduszy UE.  W przypadku, gdy udzielenie dofinansowania na maksymalnym pułapie spowoduje, że może wystąpić nadmierna  rekompensata, wówczas należy obniżyć wartość dofinansowania o wartość nadmiernej rekompensaty, która wystąpi w całym okresie umowy według wartości w ujęciu realnym. Alternatywnie można (o ile jest to wykonalne i zasadne) zmniejszyć wypłacaną operatorowi rekompensatę do dozwolonego poziomu. W przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy UE, o którym mowa w wytycznych, nie będzie spełniać kryteriów Altmark (będzie stanowić pomoc publiczną), zgodnie art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013, nie ma konieczności stosowania tzw. „metodyki luki finansowej”. Pomoc udzielona zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych stanowi pomoc de minimis lub zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc w formie rekompensaty z tytułu świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (dofinansowanie ze środków funduszy UE uwzględnione w kwocie rekompensaty określonej dla całego okresu powierzenia –stosowne wyliczenie, potwierdzające, że rekompensata w całym okresie powierzenia, po uwzględnieniu dofinansowania ze środków funduszy UE, nie będzie przekraczać różnicy pomiędzy kosztami i  przychodami związanymi z wykonywaniem usług w ogólnym interesie gospodarczym powiększonej o rozsądny zysk, należy uznać za indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania w rozumieniu art. 61 ust. 8 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013). W przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy UE ma stanowić element rekompensaty spełniającej kryteria Altmark (nie będzie stanowić pomocy publicznej) należy zastosować tzw. „metodykę luki finansowej”, o której mowa w art. 61 ust. 1 -7 rozporządzenia nr 1303/2013. W takim wypadku niezależnie od obliczania rekompensaty wartość dofinansowania podlega limitom wynikającym z zastosowania art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. W przypadku zbiegu limitów należy przyjąć niższy poziom (kwotę) dofinansowania.

Reasumując powyższe maksymalny poziom dofinasowania wynika z obliczonej rekompensaty jednakże nie może przekroczyć 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ocenę poprawności wyliczenia poziomu dofinansowania można przeprowadzić dopiero na etapie oceny złożonego wniosku o dofinansowanie.


Pytanie

Czy zmiana na obecnym etapie miejsca budowy PSZOK-u w stosunku do zapisów projektu Planu Inwestycyjnego będącego załącznikiem do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego może być przyczyną odrzucenia wniosku o dofinasowanie ze środków RPO WO 2015-2020 w ramach działania Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, który planowany jest na kwiecień 2017r. Wydaje nam się, że inne gminy nie precyzowały dokładnie  miejsca budowy PSZOK-ów z dokładnością do działki ewidencyjnej tylko do sołectwa, bądź dzielnicy. Informuję, że Gmina X zamierza nadal budować PSZOK w dzielnicy Y, tylko w znacznie lepszej lokalizacji, akceptowalnej społecznie, znacznie lepiej przygotowanej technicznie niż pierwotnie zgłoszona do Urzędu Marszałkowskiego.

Odpowiedź

Zmiana jednej planowanej lokalizacji PSZOK na inną jest dopuszczalna, pomimo ujęcia tej pierwotnej w Planie Inwestycyjnym będącym załącznikiem do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego, ponieważ nie zmieni się liczba ani obszar oddziaływania PSZOK. Nie będzie to miało wpływu na gospodarkę odpadami na terenie gminy. Zalecamy jednak dołączenie do wniosku o dofinansowanie pisma zawierającego szczegółowe wyjaśnienia przedmiotowej sytuacji (zmiany
1 lokalizacji PSZOK), np. rozbudowane wyjaśnienia przesłane w ww. zapytaniu.