Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-04-26

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 17 marca 2017 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji,  Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego.


[04.09.2018 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.03-IP.02-16-002/17)


Komunikat dot. ogłoszonego w dniu 17.03.2017 r. konkursu w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.3 Wsparcie podmiotów edukacji przedszkolnej w ramach RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.3 Wsparcie podmiotów edukacji przedszkolnej w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 17.03.2017 r., informuję, że konkurs o numerze RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/17 nie został rozstrzygnięty ze względu na fakt, iż projekty złożone w odpowiedzi na w/w ogłoszenie nie zostały wybrane do dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Punkt Informacyjny o EFS Pokój nr 14 ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • Elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • Papierowej.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS) znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego tj:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi wychowania przedszkolnego i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze wychowania przedszkolnego.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Działalność w obszarze edukacji przedszkolnej musi być prowadzona przez wnioskodawcę - oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów - przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Beneficjentem jest zarówno Wnioskodawca, jak i Partner projektu, co oznacza, że każdy Partner projektu podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Poddziałania  9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

1) zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie;

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

UWAGA:

Zgodnie z interwencją zaprojektowaną w RPO WO 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 przyjmuje się, że działania przewidziane w ramach projektów  typu  1, działanie a), b), c), e), f) mogą być realizowane bez konieczności jednoczesnego zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres EFS projekty będą dofinansowane w 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego wynosi łącznie 7 200 000,00 PLN, w tym:

 • 7 200 000,00 PLN pochodzące z EFS oraz

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane,  z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty


Szanowni Państwo, Ocena wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach II naboru dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego zostanie dokonywana w oparciu o poniższe Wzory list sprawdzających
W przypadku realizacji projektu w partnerstwie zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaleca stosowanie poniższego wzoru umowy o partnerstwie wraz z załącznikami.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016r., poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu,  IP Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: punktefs@wup.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 16 599
 • Telefonu: +48 77 44 16 754
 • Bezpośrednio w siedzibie: w Punkcie Informacyjnym o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14.

Linki

Zamieszczono w dniu: 2017-03-17