Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-04-26

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Poddziałania: 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


FAQ - Pytania i odpowiedzi w zakresie konkursu 9.1.4 (II nabór)


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Komunikat dot. ogłoszonego w dniu 17.03.2017 r. konkursu w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (nabór II)

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej z dnia 17.03.2017 r., informuję, że konkurs o numerze RPOP.09.01.04-IP.03-16-001/17 nie został rozstrzygnięty ze względu na fakt, iż projekt złożony w odpowiedzi na w/w ogłoszenie nie został zakwalifikowany do etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

W dniu 16.10.2017r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował informację dotyczącą nierozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (Nabór II).


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

28 sierpnia 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach II naboru do poddziałania 9.1.4  Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej. 18 września br., Instytucja Pośrednicząca WUP RPO WO 2014-2020, potwierdziła kwalifikowalność ocenionego projektu.

Projekt podlegający ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie i nie został zakwalifikowany do IV etapu konkursu – rozstrzygnięcia.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

19 lipca 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej. RPO WO 2014-2020. 1 projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


INFORMACJA O SPEŁNIENIU WYMOGÓW FORMALNYCH

W dniach od 19 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. przeprowadziliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.

Dnia 6 czerwca 2017 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Przedłożony wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków


Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej https://pw.opolskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej;
 • papierowej

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego[1].

W przypadku przedsiębiorstw - Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Działalność w obszarze edukacji przedszkolnej musi być prowadzona przez wnioskodawcę - oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów - przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

[1]Poprzez podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego rozumie się:

 1. podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wychowania przedszkolnego i/lub
 2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi wychowania przedszkolnego i/lub
 3. podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie wychowania przedszkolnego i/lub
 4. podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze wychowania przedszkolnego.

[2]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji)- z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 9.1  Rozwój edukacji, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, w zakresie:  
Typ 1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez[1]:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego
 o zajęcia dodatkowe:
 i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie:
 i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.
[1] Działania określone w lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ”[1] - 85%.

[1] Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu  własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 - 2020. Możliwość skorzystania z Programu istnieje pod warunkiem podpisania przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z PFRON.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej wynosi łącznie 2 000 000,00 PLN, w tym 2 000 000,00 PLN pochodzące z EFS.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami/wzór umowy ryczałtowej o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji przez nauczycieli.
 10. Analiza dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w województwie opolskim.
 11. Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych szkół podstawowych w skali Aglomeracji Opolskiej.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze :

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny (wersja nr 17).
 3. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020.
 9. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 12. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 13. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.
 14. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.
 15. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja 3.
 16. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych do 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 4. Lista sprawdzająca do autokontroli i przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 Dokumenty pomocnicze wymienione w punkcie 2, 3 i 4 dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK – IP ZIT RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • E – maila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 44 61 405 lub 77 44 61 403
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
`

Linki

 

Zamieszczono w dniu: 2017-03-17