Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-03-31
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne , Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020.

WYNIKI NABORU

[25.10.2017 r.]

23 października 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór II. W wyniku oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór II.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór II.

[25.10.2017 r.]

20 października 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór II.

Ocenie podlegały 32 projekty, z których 19 spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów do działania 8.2 Włączenie społeczne – nabór II, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcia konkursu.

KOMUNIKAT

[24.10.2017 r.]

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych do Działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór VII. W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 6  - Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie  projektu wraz z załącznikami.

W załącznikach do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję w/w dokumentu.

[20.09.2017 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, z dnia 21.02.2017 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020 informuje, że na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 19 września 2017 r. podjęta została decyzja o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów.

W związku z powyższym termin oceny merytorycznej zostaje przedłużony do 20 października 2017 r. (tj. o 28 dni).


KOMUNIKAT

[17.08.2017 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, z dnia 21.02.2017 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020 informuje, że na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 16 sierpnia 2017 r. podjęta została decyzja o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów.

W związku z powyższym termin oceny merytorycznej zostaje przedłużony do 22 września 2017 r. (tj. o 29 dni).


WYNIKI NABORU

10 lipca 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ocenę formalną pozytywnie przeszły 32 projekty, które zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


W dniach 24.03 - 31.03.2017 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 34 wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów zakończyliśmy 19 maja 2017 r. W jej wyniku 33 wnioski o dofinansowanie projektu przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej;

- papierowej.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

- Podmioty ekonomii społecznej,

- Organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009).

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, takie jak:

1. Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

b)poradnictwo prawne i obywatelskie[1],

c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

d) kursy i szkolenia[2] umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy,

e) pracę socjalną[3],

f) staże/praktyki, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy[4],

g) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami; dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[5],

h) usługi trenera pracy,

i) usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym,

j) usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy.

2. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS, w szczególności w zakresie:

a) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.),

b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).

3. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ poprzez:

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji,

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c) tworzenia nowych ZAZ.

4. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach WTZ poprzez:

a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ,

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, a także praktyk lub staży dla uczestników WTZ,

c) tworzenia nowych WTZ.

5. Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji, m.in. poprzez:

a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,

b) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków.

UWAGA!

Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci[6], za wyjątkiem projektów dedykowanych następującym osobom:

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty.

W związku z powyższym wsparcie w postaci  kompleksowej integracji dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji może być realizowane samodzielnie, tylko i wyłącznie jeśli projekt dedykowany będzie osobom wymienionym powyżej w podpunktach a-c.

[1] Poradnictwo prawne i obywatelskie możliwe do realizacji wyłącznie jako element uzupełniający do kompleksowego wsparcia.

[2] Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie (IZ RPO WO może określić szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu).

[3] Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie otrzymają dofinansowania.

[4] Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (IZ RPO WO może określić szczegółowe warunki odbywania stażu lub zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu).

[5] Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być realizowane wyłącznie jako element kompleksowego projektu obejmującego również aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób z niepełnosprawnościami.

[6] Osoby poniżej 18 roku życia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

95% - pozostałe projekty, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ”[1] - 85%

[1] Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu  własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 - 2020. Możliwość skorzystania z Programu istnieje pod warunkiem podpisania przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z PFRON.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach  RPO WO 2014-2020 dla Działania 8.2 Włączenie społeczne  w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna wynosi łącznie:

- 33 287 964,00 PLN, w tym:

- 29 833 548,00 PLN środki EFS,

- 3 454 416,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

REGULAMIN KONKURSU

Załączniki:

1. Etapy konkursu (EFS).

2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020.

6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami:

a) Wzór umowy - aktualny

Wzór umowy-nieaktualny

b) Wzór umowy ryczałt - aktualny

Wzór umowy ryczałt-nieaktualny

c) Wzór decyzji - aktualny

Wzór decyzji-nieaktualny

d) Wzór decyzji ryczałt - aktualny

Wzór decyzji ryczałt-nieaktualna

7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.2 Włączenie społeczne.

8. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w CT9.

9. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. Analiza sytuacji regionalnej dotyczącej potrzeb i problemów w zakresie włączenia społecznego –Działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja 16.

2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 3.

4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

8. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

9. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

  1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
  3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Dokumenty pomocnicze wymienione w punkcie 2 i 3 dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronach internetowych: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu,  IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2017-02-21