Pytanie

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące konkursu 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Naszym głównym typem projektu jest typ projektu nr 2 „tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime”, natomiast w ramach projektu realizowany będzie także typ projektu nr 3 „budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej…”. W związku z powyższym, czy możemy przypisać do zadania „tworzenie centrów” koszty w rodzaju: eksponaty, urządzenia multimedialne, taksydermia? Proszę również o wskazanie przykładów, jakiego rodzaju wydatki kwalifikują się w ramach typu nr 2 „tworzenie centrów bioróżnorodności”.

Odpowiedź       

W regulaminie konkursu oraz w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków brak jest zapisów, które zabraniałyby ponoszenia kosztów w rodzaju: eksponaty, urządzenia multimedialne, taksydermia.

Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów.

 

Pytanie

 Czy w ramach typu działania: “Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej” możliwe jest utworzenie hodowli konika polskiego (wraz z budową ogrodzenia terenu, paśników oraz schronień dla zwierząt).
Czy gatunek ten musi być gatunkiem rodzimym dla obszaru realizacji zadania w ww. typie?

Odpowiedź

Nie znając zakresu rzeczowego projektu, nie sposób określić, czy zaplanowana hodowla może zostać sfinansowana w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Wnioskodawca powinien wykazać, że planowana budowa jest niezbędna do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.  Ponadto wnioskodawca ma obowiązek udowodnić, iż wszystkie wydatki związane z założeniem hodowli, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do kwalifikowalności wydatków dot. założenia hodowli należy do Komisji Oceny Projektów.

We wskazanym typie projektu nie ma żadnych wskazań dotyczących występujących
w projekcie gatunków.

 

Pytanie

Czy w ramach typu działania “Reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody” można dokonać reintrodukcji gatunku, który nie jest gatunkiem zagrożonym a jedynie gatunkiem rzadkim (zakres projektu obejmie również ochronę gatunku zagrożonego).

Odpowiedź

W przypadku, gdy projekt obejmuje także ochronę gatunku zagrożonego,  kryterium merytoryczne szczegółowe bezwzględne (TAK/NIE) dla w/w typu działania:Projekt dotyczy zagrożonego siedliska przyrodniczego lub/i Projekt dotyczy gatunku zagrożonego lub/i Projekt dotyczy ograniczania presji na środowisko naturalne wywołane przez obce gatunki roślin i zwierząt” zostanie spełnione. Natomiast po stronie beneficjenta leży udowodnienie, iż wydatki związane z reintrodukcją przedmiotowego gatunku rzadkiego są niezbędne dla realizacji celu projektu, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego, czy wydatki związane z reintrodukcją takiego gatunku są kosztem kwalifikowalnym, należy do Komisji Oceny Projektów.

Pytanie

Czy w ramach typu działania “budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej”, poza wydatkami o charakterze infrastrukturalnym, możliwe jest ponoszenie wydatków na nasadzenia roślinności (w planowanym centrum różnorodności biologicznej planuje się utworzenie ogrodu z roślinnością rodzimą, w tym roślinami rzadkimi i zagrożonymi, który będzie jednocześnie spełniał funkcję edukacyjną, a także planuje się utworzenie zielonego dachu). 

Odpowiedź

Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej stanowi oddzielny typ, tj. nr 2: „tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime. ” Wydatki na nasadzenia roślinności rodzimej w planowanym centrum różnorodności biologicznej, (w tym roślinami rzadkimi i zagrożonymi), wydają się być możliwe do sfinansowania w ramach ww. typu. Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów.

Pytanie

Czy w ramach typu działania “budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej”, poza wydatkami o charakterze infrastrukturalnym, możliwe jest ponoszenie wydatków na zakup zwierząt w celu realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.               

Odpowiedź

W regulaminie konkursu oraz w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków
brak jest zapisów, które zabraniały by ponoszenia kosztów zakupu zwierząt w celu realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności
w zakresie edukacji ekologicznej.

Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów.

Pytanie

Czy partner musi partycypować kosztowo w projekcie? Czy musi wnosić wkład finansowy?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.):

W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Zapisy te zostały doprecyzowane w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku (https://rpo.opolskie.pl/?p=24489, s.84):

Zasoby te każdorazowo będą miały wymiar kosztowy, który powinien wpływać  na  finansową  partycypację  partnera  w  kwocie  dofinansowania  projektu.

Pytanie

Czy jeśli projekt zakłada jedynie inwentaryzację wymagane jest dołączenie do wniosku Studium Wykonalności Inwestycji (SWI)?

Odpowiedź

Tak, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, SWI jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku. (https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Zal_5_Instrukcja_wypelniania_zalacznikow_pozostali_wnioskodawcy-3.pdf, pkt. 1.1.2 Wstęp, s.18).

 Pytanie

*Dot. Kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 1 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacją ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu
o gatunki rodzime).

Czy doświadczenie beneficjenta/partnera w zakresie realizacji podobnych projektów może obejmować tylko projekty zakończone, czy również takie, które nadal są realizowane? Czy muszą to być projekty finansowane ze środków unijnych lub  krajowych?

Odpowiedź

Z treści kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 1 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacja ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu
o gatunki rodzime)
nie wynikają żadne dodatkowe obostrzenia, więc należałoby przyjąć, że punkty zostaną przyznane zarówno za realizację podobnych projektów, które nie zostały jeszcze zakończone i trwające, jak i za doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych ze środków innych niż krajowe lub unijne. Dokładne zasady oceny kryterium zostaną ustalone przez ekspertów merytorycznych na etapie oceny merytorycznej.

Pytanie

Dotyczy kryterium merytorycznego szczegółowego nr 2 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacja ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu o gatunki rodzime).

W jakim czasie należy zakończyć proces nadawania nowego statusu obszarowi objętemu projektem proponowanemu do ochrony?

Odpowiedź

Nadawanie nowego statusu obszarowi objętemu projektem związane jest z jego realizacją.

Okres realizacji projektu regulują zapisy umowy o Dofinansowanie(https://rpo.opolskie.pl/?p=24489):

Art. 3 Wzoru umowy o dofinansowanie:

 1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku.
 2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu i jest równoznaczny
  z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu. Za końcową datę kwalifikowalności wydatków uznaje się datę zakończenia finansowego, wskazaną we Wniosku.
 3. Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji Projektu na pisemny uzasadniony wniosek Beneficjenta.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf) określają końcową datę kwalifikowalności wydatków: 31 grudnia 2023 roku (rozdział 6, 6.1 Ramy czasowe kwalifikowalności, punkt 3).

 

Proszę mieć na uwadze, że pojawiła się nowa wersja w/w Wytycznych w stosunku do tej udostępnionej pod ogłoszeniem o konkursie (link powyżej).

 

Realizując wydatki w ramach projektu należy stosować Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  obowiązujące w momencie ponoszenia wydatku. Wynika to z zapisów przedmiotowego dokumentu:

 

Rozdział 4: 8) Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku, z uwzględnieniem pkt 9 i 11.

 

Formy ochrony przyrody inne, niż centrum ujęte są w typie projektu nr 6. Jeżeli o takich mowa, należy wskazać również ten typ projektu jako dodatkowy.

Pytanie:

Czy logo sponsora może znaleźć się na materiałach promocyjnych i tablicach?

Odpowiedź:

W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na dokumentach można umieścić swoje logo jako beneficjenta. Można umieścić logo partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji pośredniczącej lub wdrażającej. Nie można umieszczać natomiast znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami.

Inne znaki, jeśli są potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej. (Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, s. 22, https://rpo.opolskie.pl/?p=24489).

Inne reguły dotyczą tablic promocyjnych i informacyjnych:

Tablica musi zawierać:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz

projekt finansowany przez program regionalny),

 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Tablice informacyjna i pamiątkowa nie mogą zawierać innych informacji i elementów graficznych.

 Powołując się na zapisy Podręcznika: „W uzasadnionych przypadkach możesz zwrócić się do instytucji przyznającej dofinansowanie z propozycją zastosowania innej formy, lokalizacji lub wielkości oznaczeń projektu”(s. 17). Jest to możliwe wyłącznie w przypadkach, kiedy ze względu na przepisy prawa nie można zastosować przewidzianych w Załączniku wymogów informowania o projekcie lub kiedy zastosowanie takich form wpływałoby negatywnie na realizację projektu lub jego rezultaty

Powinno się mieć na uwadze, że z takiej możliwości można skorzystać po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie środków (w tym przypadku IZ RPO WO 2014-2020). O wydanie w/w zgody występuje lider projektu.

 

Pytanie:

Zobowiązanie do nadania statusu przyrodniczego jakiemuś obszarowi i nie zrobienie tego. Jakie mogą być konsekwencje?

Odpowiedź:

 Nienadanie statusu danemu obszarowi, mimo zobowiązania się do tego we wniosku
o dofinansowanie może prowadzić do niezrealizowania wskaźnika produktu nr 3
Liczba wspartych form ochrony przyrody.

 W umowie o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania inwestycji na podstawie wniosku.

Art. 4 Wzoru umowy o dofinansowanie (https://rpo.opolskie.pl/?p=24489):

 1. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu na podstawie Wniosku, w tym za:
  • osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku;
  • realizację Projektu w oparciu o harmonogram, stanowiący element Wniosku;
  • zapewnienie realizacji Projektu przez personel Projektu posiadający kwalifikacje określone we Wniosku;
  • zachowanie trwałości Projektu oraz rezultatów;(…)

Ten sam dokument określa również obowiązki oraz konsekwencje, jakie mogą spotkać beneficjenta
w przypadku niewywiązania się ze zobowiązania.

Art. 4 Wzoru umowy o dofinansowanie (https://rpo.opolskie.pl/?p=24489):

 1. W przypadku zidentyfikowania przez Beneficjenta ryzyka nieosiągnięcia wskaźników, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą
  i przedstawić stosowne wyjaśnienia.
  Zmiany w realizacji założonych przez Beneficjenta wartości docelowych wskaźników związane mogą być z korektą finansową Projektu.
 2. W przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjenta założonych wartości wskaźników produktu lub rezultatu, Instytucja Zarządzająca dokona indywidualnej analizy powodów nieosiągnięcia wskaźników, biorąc pod uwagę:
  1. zakres % odchylenia wartości osiągniętej od wartości założonej,
  2. liczbę nieosiągniętych wskaźników,
  3. informację, w jaki sposób odchylenie wskaźnika/wskaźników wpływa
   na odchylenie wskaźnika/wskaźników ujętych w Programie/ramach wykonania,
  4. informację, czy wskaźnik/wskaźniki miały wpływ na wybór Projektu
   do dofinansowania,
  5. wyjaśnienia Beneficjenta, w szczególności podejmowane przez niego działania naprawcze.
 3. W przypadku zmian w zakresie rzeczowym Projektu, skutkujących nieosiągnięciem wskaźnika produktu, Instytucja Zarządzająca może pomniejszyć wartość dofinansowania stosownie do niezrealizowanego zakresu rzeczowego.

Pytanie

W odniesieniu do warunku szczegółowego:

„Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek
z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody.”

Jak będzie się to miało do typów projektów nr 2,3,4, które są typowo infrastrukturalne? Do czego wówczas mają stanowić element uzupełniający? Czy infrastruktura będąca elementem uzupełniającym projektu będzie w jakiś sposób ograniczona (kwotowo/procentowo)?

 Odpowiedź

Elementy infrastruktury powinny być jedynie elementami uzupełniającymi w ramach realizowanego projektu. Nie mogą one stanowić głównego przedmiotu projektu w żadnym z typów projektu.

Typy projektów 2 tj. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime oraz 4 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody nie są typami wyłącznie infrastrukturalnymi i elementy infrastruktury mogą, ale nie muszą się tutaj pojawić.

Natomiast w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej infrastruktura ma stanowić element uzupełniający do realizacji zadań z zakresu różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej. Oba zakresy zadań w ww. typie muszą być jednocześnie realizowane oraz stanowić większość w projekcie.


Pytanie

 Co będzie infrastrukturą towarzyszącą? Czy jest jakaś definicja? Czy infrastruktura towarzysząca będzie miała jakiś limit kosztów?

 Odpowiedź

Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej to infrastruktura niezbędna do funkcjonowania danego obiektu oraz bezpośrednio z nim związana. Regulamin konkursu nie przewiduje limitów kosztów na ww. infrastrukturę. Należy mieć jednak na uwadze, że do wydatków kwalifikowanych mogą być zaliczone wyłącznie koszty poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 10.04.2015r.


Pytanie

Jaka jest definicja kampanii ogólnopolskich? Czy jest jakiś wykaz kampanii ogólnopolskich? W jaki sposób weryfikowany będzie warunek dot. komplementarności działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych w projekcie do kampanii ogólnopolskich? Co w przypadku gdy realizowana będzie kampania europejska/światowa, w której uczestniczyć będzie Polska czy w projekcie może być odniesienie do niej (np. Światowy Dzień Ziemii, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej itp.)?

Odpowiedź

IZ  RPO 2014 – 2020 nie określa definicji kampanii ogólnopolskich. Informacje ogólne dotyczące komplementarności oraz sposoby Identyfikacji projektów komplementarnych zostały przedstawione w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.  Wnioskodawca ma obowiązek wskazać we wniosku projekt komplementarny do realizowanego projektu dotyczący kampanii ogólnopolskiej.