8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2849/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 14].

W dokumencie zaktualizowano m.in.

  • karty działań: 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, 8.2 Włączenie społeczne, 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej pod kątem zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
  • kartę działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, załączniki nr 3 i 5 – zmiany stanowią konsekwencję powierzenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy w ramach instrumentów finansowych dla ww. działania.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.