24 października 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2793/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 14].

W dokumencie m.in. zaktualizowano załącznik nr 3 zakresie działań/poddziałań: 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, 1.2 Infrastruktura B+R, 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu. Ponadto uaktualniono załącznik nr 6 pod kątem zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zachowania spójności z pozostałymi zapisami dokumentu. W dokumencie zmodyfikowano również typy projektu dla działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu oraz działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.