5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2337/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 13]. W dokumencie m.in. zaktualizowano załącznik nr 3 i nr 6 w zakresie działania 10.3 E-usługi publiczne. Jednocześnie dokonano autokorekty IZRPO WO 2014-2020 polegającej m.in. na aktualizacji katalogu podstaw prawnych, a także indykatywnej tabeli finansowej w zakresie działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.