Pytanie:

Z jakiego źródła należy pozyskać dane statystyczne niezbędne do podziału grupy docelowej ze względu na płeć?

Odpowiedź:

Na podstawie danych GUS i Programu Zdrowotnego Instytucja Organizująca Konkurs przygotowała tabele pomocnicze.


Pytanie:

Jak interpretować zapis z Regulaminu konkursu do działania 8.1 RPO WO 2014-2020 w zakresie chorób cywilizacyjnych: „w realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy” – w takim razie czy podmiot leczniczy może sam aplikować o wsparcie czy też musi koniecznie zawiązywać partnerstwo, w którym będzie albo liderem, albo partnerem?

Odpowiedź:

W ramach konkursu wymagane jest, aby w każdym projekcie zaangażowany był co najmniej jeden podmiot leczniczy, który może aplikować zarówno samodzielnie (jako wnioskodawca), jak i w partnerstwie (jako lider lub partner).


Pytanie:

Czy w ramach aktualnego konkursu (choroby cywilizacyjne) do działania 8.1 RPO WO 2014-2020 można realizować działania związane z rehabilitacją?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu, realizacja projektu musi być zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ). Zgodnie z RPZ, w ramach każdego projektu muszą być zrealizowane wszystkie etapy (części składowe) zakładane w RPZ, tj. (s. 24 RPZ):

 • działania organizacyjne,
 • działania informacyjno-edukacyjne z elementami promocji aktywności fizycznej,
 • etap I – badania przesiewowe, w tym również badanie stężenia glukozy we krwi/test OGTT,
 • etap II – multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i otyłością.

W skład etapu II wchodzą 3 komponenty (s. 29 RPZ):

 • dietetyczny,
 • aktywności fizycznej,
 • interwencji behawioralnych mających na celu zmianę zachowań żywieniowych uczestnika.

Ze względu na to, że w RPZ nie przewidziano na żadnym etapie Programu działań związanych z rehabilitacją, nie ma możliwości dofinansowania takich działań w ramach obecnego konkursu do działania 8.1 (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno-edukacyjnych).


Pytanie:

Czy każdy wnioskodawca musi powołać radę? Jeśli tak, jaki jest zakres jej obowiązków?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu beneficjent zobowiązany jest do powołania Rady, która będzie odpowiadała za jakość merytoryczną realizowanych działań, między innymi zapewniając, że będą one świadczone zgodnie z procedurami medycznymi. Skład Rady oraz zakres jej obowiązków muszą zostać określone przez beneficjenta we wniosku aplikacyjnym oraz regulaminie funkcjonowania Rady i muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Regionalnym Programie Zdrowotnym.

Do głównych zadań Rady będzie należało między innymi:

 1. opracowanie wzoru dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia badań przesiewowych, w tym Karty uczestnika projektu, z określonym zakresem pytań niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu rodzinnego oraz umożliwiających kwalifikację uczestników do etapu II w oparciu o przyjęte kryteria,
 2. określenie warunków kwalifikacji uczestników do II etapu Programu, w tym określenie kryteriów jakie zostaną zastosowane,
 3. opracowanie wzoru indywidualnego programu uczestnika, dziennika zdrowia (w którym będą zapisywane zachowania żywieniowe, informacje z zakresu aktywności fizycznej, informacje o udzielonym wsparciu behawioralnym, w tym dane gromadzone w ramach monitoringu postępu prowadzonej interwencji), ankiety badającej satysfakcję uczestników Programu,
 4. nadzór merytoryczny nad realizowanymi w projekcie działaniami,
 5. stała współpraca z Zarządem Województwa Opolskiego.

Jednocześnie informuję, że szczegółowe warunki współpracy z ZWO zostaną określone na etapie realizacji projektu.


Pytanie:

Czy istnieje możliwość realizacji projektu tylko w zakresie informacji i edukacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu działania świadomościowe stanowiące zadanie merytoryczne (np. kampanie informacyjne i działania upowszechniające) w ramach działania 8.1 będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu, z zastrzeżeniem iż nie mogą przekroczyć 24% kosztów kwalifikowalnych projektu. W projekcie muszą być realizowane wszystkie etapy zakładane w Regionalnym Programie Zdrowotnym.