Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór uzupełniający na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 do działań/ poddziałań:

  • 3.1 Strategie niskoemisyjne,
  • 3.2 Efektywność energetyczna,
  • 3.4 Efektywność energetyczna w MSP,
  • 4.1 Mała retencja,
  • 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa,
  • 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury,
  • 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa,
  • 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu,
  • 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych,
  • 10.2 Inwestycje wynikające  z Lokalnych Planów Rewitalizacji,
  • 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie oraz Regulamin znajdują się w zakładce O programie » Baza ekspertów oceniających projekty