ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.