30 maja 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2190/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 11]. W dokumencie zaktualizowano m.in. załącznik nr 3 w zakresie kryteriów merytorycznych – szczegółowych uniwersalnych i punktowanych dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 z wyłączeniem 7.1, a także w zakresie kryteriów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym – nadwaga, otyłość i cukrzyca.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.