30 maja 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2189/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 12]. W dokumencie m.in. zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 1.2 Infrastruktura B+R,
  • 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu,
  • 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa,
  • 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej,
  • 6.1 Infrastruktura drogowa,
  • 6.2 Nowoczesny transport kolejowy,
  • 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.