System informatyczny służy do wspierania działań związanych z obsługą projektu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie aż do momentu rozliczenia się z wydatków poniesionych w projekcie.

Za pomocą systemu informatycznego możesz:

  • wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu,
  • obsługiwać projekt od momentu podpisania umowy,
  • składać wnioski o płatność,
  • kontaktować się z instytucją odpowiedzialną za dane działanie lub poddziałanie,
    z którego otrzymałeś dofinansowanie na realizację swojego projektu.

Centralny system teleinformatyczny SL2014 (CST SL2014) jest prowadzony na poziomie krajowym i wspiera on realizację wszystkich programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z Centralnym systemem teleinformatycznym SL2014 połączone są systemy informatyczne prowadzone w ramach poszczególnych programów, np. Lokalne Systemy Informatyczne (LSI).

Lokalnym Systemem Informatycznym (LSI) w województwie opolskim jest System Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (SYZYF RPO WO 2014-2020).

Zadaniem systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 jest umożliwienie tworzenia wniosków o dofinansowanie projektów oraz elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu złożenia wniosku przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.

Jako element systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 funkcjonuje Panel Wnioskodawcy (zwany również generatorem wniosków) – jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców oraz beneficjentów, dostępna wyłącznie on-line pod adresem https://pw.opolskie.pl

Generator wniosków (https://pw.opolskie.pl) jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego potencjalni beneficjenci mogą wypełnić i złożyć w odpowiedniej instytucji wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2014-2020.

WAŻNE:
Z generatora wniosków (https://pw.opolskie.pl) wnioskodawca/potencjalny beneficjent korzysta do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie wnioskodawca/beneficjent korzysta z Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

WSPARCIE TECHNICZNE  – Administratorzy Merytoryczni IZ RPO WO 2014-2020
– dla użytkowników systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 – syzyf@opolskie.pl
– dla użytkowników systemu CST SL2014 – sl2014@opolskie.pl

Zobacz także:
Realizuję projekt/ Rozliczaj projekt